SOME MEASURES FOR DEVELOPING THE SKILLS OF ORGANIZING PLAY ACTIVITIES FOR STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATION MAJOR

SOME MEASURES FOR DEVELOPING THE SKILLS OF ORGANIZING PLAY ACTIVITIES FOR STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATION MAJOR

Nguyen Thi Huyen nthuyen2@daihocthudo.edu.vn Play activities, skill development, preschool education
Summary: 
The formation and development of skills of organizing activities in general and fun activities for preschoolers in particular is one of the important requirements of training students of preschool education major. However, an important factor is that appropriate measures, promoting the interest, initiative and self-training of each student should be chosen and applied comprehensively. It is the aim of this article to propose a number of measures to develop the skills of organizing play activities for students of preschool education major.
Keywords: 
play activities
skill development
preschool education
Refers: 

[1] Đào Thanh Âm (Chủ biên) - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hòa- Đinh Văn Vang, (1994), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục mầm non - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Hoàng Thị Oanh, (2000), Hứng thú đối với trò chơi đóng vai có chủ đề của trẻ 5 tuổi, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, (4), tr.6-7.

[4] Nguyễn Thị Huyền, (2012), Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục.

[5] Hoàng Thị Oanh, (2002), Một số gợi ý về cách tổ chức và hướng dẫn trẻ chơi, Tạp chí Giáo dục mầm non, (4), tr. 19-21.

[6] Abđullina O.A, (1980), Hình thành cho sinh viên những kĩ năng sư phạm trong việc tổ chức công tác giáo dục học sinh chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Ngọc Chúc, (1981), Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] Kixegov X.I, (1976 - 1977), Hình thành kĩ năng kĩ xảo sư phạm cho sinh viên trong điều kiện nền giáo dục đại học, Tổ Tư liệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[9] Trần Quốc Thành, (1992), Kĩ năng tổ chức trò chơi của chi đội trưởng chi đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Tóm tắt Luận án Phó Tiến sĩ, Hà Nội.

[10] Nguyễn Xuân Thức, (1997), Nghiên cứu tính tích cực giao tiếp của trẻ em mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi, Tóm tắt Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Sư phạm - Tâm lí, Hà Nội.

Articles in Issue