THIẾT KẾ MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM, TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIAO TIẾP SƯ PHẠM Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THIẾT KẾ MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM, TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIAO TIẾP SƯ PHẠM Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số