Số 133, tháng 10 năm 2016

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM(1)
1-6
2 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC Ở ĐẠI HỌC
7-9
3 PHÁT HUY SÁNG KIẾN CỦA ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC PHỤC VỤ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
10-13
4 ĐỘNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VỊ THẾ NHÀ GIÁO
14-18
5 ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, CHUẨN KẾT QUẢ, KHUNG NỘI DUNG, ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015
19-22
6 BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
23-27
7 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
28-31
8 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY
32-36
9 THIẾT KẾ MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM, TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIAO TIẾP SƯ PHẠM Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
37-40
10 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC
41-44
11 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC Ở NGƯỜI HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
45-47
12 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC
48-51
13 QUY TRÌNH HỌC SINH HỌC MỘT BÀI TRÊN SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC KHÁM PHÁ
52-55
14 THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 11 THEO DẠNG THỨC CÂU HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ PISA
56-61
15 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
62-65
16 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÁI HIỆN HÌNH TƯỢNG VÀ LIÊN TƯỞNG TƯỞNG TƯỢNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG TIẾP NHẬN TRUYỆN NGẮN
66-68
17 SỰ PHỐI HỢP GIỮA KHOA GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON
69-71
18 TÌM HIỂU PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
72-76
19 THỰC TRẠNG KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN
77-80
20 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
81-83
21 BÀN CÁCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
84-85
22 QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
86-90
23 PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÍ ĐỨC - HÀ NỘI
91-94
24 MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KĨ NĂNG TỰ HỌC VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
95-100
25 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
101-105
26 MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
106-110
27 MÔN TÌM HIỂU XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM
111-115
28 CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
116-118