ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, CHUẨN KẾT QUẢ, KHUNG NỘI DUNG, ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, CHUẨN KẾT QUẢ, KHUNG NỘI DUNG, ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số