Số 51, tháng 12 năm 2009

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo đối với sự phát triển kinh tế -xã hội Việt Nam và yêu cầu đặt ra đổi với giáo dục
1-4
2 Xã hội hoá đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
5-9
3 Xã hội hoá không thương mại hoá giáo dục
10-11
4 Từ tiếp cận đến mô hình quản lí chất lượng tổng thể và việc vận dụng vào quản lí chất lượng trường đại học ở nước ta
12-17
5 Sáng tạo - Hình thức hoạt động tối ưu của con người
18-20
6 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học - Công cụ tạo động lực đột phá cho sự phát triển giáo dục
21-24
7 Thực trạng chương trình giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục dành cho học sinh khuyết tật ở Việt Nam
25-28
8 Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông
29-32
9 Bồi dưỡng hứng thú và năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học qua phân môn tập đọc
33-35
10 Hệ thống thông tin về nhu cầu xã hội đối với đào tạo nghề
36-39
11 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
40-44
12 Dự báo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực
45-48
13 Vấn đề tự chủ, tham gia và trách nhiệm trong quản lí dựa vào nhà trường ở các nước trên thế giới
49-53
14 Chỉ số phát triển con người (HDI) - Công cụ có hiệu quả để hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế giáo dục
54-56