USING GEOGEBRA SOFTWARE TO CONSTRUCT SOME DYNAMIC GEOMETRY PRODUCTS FOR TEACHING THE AREA OF A TRAPEZOID IN GRADE 5 MATHEMATICS

USING GEOGEBRA SOFTWARE TO CONSTRUCT SOME DYNAMIC GEOMETRY PRODUCTS FOR TEACHING THE AREA OF A TRAPEZOID IN GRADE 5 MATHEMATICS

Tran Hoa Hiep* thhiep@sgu.edu.vn Sai Gon University, 273 An Duong Vuong, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nguyen Tan Tai tainguyensgu2021@gmail.com Sai Gon University, 273 An Duong Vuong, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
In this paper, the authors focus on dynamic geometry software (DGS) for the purpose of building some geometric teaching situations at primary schools. Specifically, establishing a formula for finding trapezoidal areas with levels from simple to advanced to help students at primary schools develop mathematical thinking by using GeoGebra software. It is hoped that these research findings and dynamic geometry products (DGP) will attract great attention from primary teachers and students who are interested in Mathematics
Keywords: 
GeoGebra
DGS
DGP
trapezoids
sliders
primary
dynamic
area
Refers: 

[1] Pannen Paul, (2014), Interactivity technology in teaching and learning mathematics, in Electronic Proceedings of the 19th Asian Technology Conference in Mathematics, Yogyakarta: Indonesia

[2] Đỗ Đình Hoa - Nguyễn Áng - Tự Ân - Vũ Quốc Chung - Đỗ Tiến Đạt - Đỗ Trung Hiệu - Đào Thái Lai - Trần Văn Lý - Phạm Thành Tâm - Kiều Đức Thành - Lê Tiến Thành - Vũ Dương Thụy, (2018), Toán 5, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.93.

[3] Annie Bessot - Nguyễn Thị Nga, (2011), Mô hình hóa Toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động dự án nghiên cứu MIRA, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vol. 20, pp. 55-63.

[4] Nguyễn Đăng Minh Phúc - Huỳnh Minh Sơn, (2021), Ứng dụng phép dựng hình mềm trong dạy học Toán cho học sinh ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, tập 494, pp. 31-36

[5] Vũ Thị Phương, (5/2021), Sử dụng GeoGebra để củng cố lí thuyết hình học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 18, pp. 817-826.

[6] Tăng Minh Dũng, (2020), Engaging pre-service mathematics teacher in using augmented reality technology: The case of “3D calculator” app, Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 17, no. 3, pp. 485-499.

[7] Shadaan, P., & Leong, K. E., (2013), Effectiveness of Using GeoGebra on Student Understanding in Learning Circles, Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol. 1, no. 4, pp. 1-11.

[8] Dragana Martinovic - Agida G. Manizade, (2020), Teachers using GeoGebra to visualize and verify Conjectures about Trapezoids, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education.

[9] G. Stols, (2009), GeoGebra in 10 lession, South Africa: Africa.

[10] Finzer W, Jackiw N, (1998), Dynamic manipulation of Mathematics objects, Key Curriculum Press, USA.

Journal: 

Articles in Issue