BUILDING CRITERIA FOR EVALUATING TEACHERS’ LESSONS ON THE BASIS OF MODERN TEACHING THEORIES

BUILDING CRITERIA FOR EVALUATING TEACHERS’ LESSONS ON THE BASIS OF MODERN TEACHING THEORIES

Pham Van Hieu hieupv123@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education, 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
In this article, an overview of some models of basic teaching and learning theories is presented, a set of criteria for assessing teaching quality is proposed on such basis, including: Aim (objective), content, methods, techniques, organization, space, time, teacher - student relationship, and results. Based on the aforementioned criteria for assessing the quality of teaching, a set of criteria for evaluating a lesson in the form of an observation sheet is developed. In the observation sheet, there are 7 groups of criteria with 15 specific criteria and a score for each criterion.
Keywords: 
Criteria for assessing teaching quality
observation sheet.
Refers: 

[1] Võ Ngọc Vĩnh, (2013), Quản lí chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể, Đại học Quốc gia Hà Nội

[2] Bernd Meier, Nguyễn Cường, (2015), Lí luận dạy học hiện đại cơ sở đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Chí Tăng, (2015), Một số vấn đề tâm lí học về hoạt động dạy học trong xã hội hiện đại, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 08, tr.14 -17

[4] Vũ Xuân Hùng, (2012), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, NXB Lao động Xã hội.

[5] https://hoatieu.vn/mau-phieu-du-gio-141309.

[6] https://hoatieu.vn/phieu-danh-gia-tiet-day-o-cap-tieuhoc-103361.

[7] https://download.vn/phieu-danh-gia-tiet-du-gio-34945

Journal: 

Articles in Issue