SOME MEASURES FOR EDUCATING REVOLUTIONARY IDEAS, MORALITY, AND WAY OF LIFE TO K-12 STUDENTS

SOME MEASURES FOR EDUCATING REVOLUTIONARY IDEAS, MORALITY, AND WAY OF LIFE TO K-12 STUDENTS

Tran The Luu lieuc32@yahoo.com.vn Sai Gon University, 273 An Duong Vuong, district 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
This paper discusses measures for educating revolutionary ideas, morality, and way of life to students. It sheds light on: The importance of educating students revolutionary ideas, morality, and way of life in today’s context; Some measures for educating revolutionary ideas, morality, and way of life to students, including: 1) Enhancing cognitive competence for teachers and education managers about the importance of educating students revolutionary ideas, morality, and way of life; 2) Making plans for educating students revolutionary ideas, morality, and way of life; 3) Organizing and directing the education of revolutionary ideas, morality, and way of life to students; 4) Diversifying extracurricular experiential activities for educating students morality and way of life; 5) Specifying standards for assessing students’ morality and way of life; 6) Making compliment and discipline regulations
Keywords: 
Educational measure
revolutionary ideas
Morality
way of life
K-12 students
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[2] Nguyễn Cảnh Chất (dịch và biên soạn), (2002), Tinh hoa quản lí, NXB Lao động và Xã hội, Hà Nội.

[3] Drucker Peter F. Những thách thức của quản lí trong thế kỉ XXI, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Dewey J, (2008), Dân chủ và giáo dục, NXB Tri thức, Hà Nội

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Hạc, (2001), Về phát triển toàn diện con người trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Phạm Minh Hạc - Trần Kiều - Đặng Bá Lãm - Nghiêm Đình Vỳ, (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Trần Kiểm, (2009), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nộ

[9] Nguyễn Lộc, (2010), Lí luận về quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Mintzberg H, (2009), Nghề quản lí - Những tư tưởng hàng đầu về quản lí, NXB Thế giới, Hà Nội

[11] Hồ Chí Minh, (1998), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[12] Thái Văn Thành, (2016), Đổi mới quản lí cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay, NXB Đại học Vinh.

Journal: 

Articles in Issue