SOME SOLUTIONS FOR DEVELOPING UNIVERSITY SPECIALISTS IN ACCESS TO JOB POSITIONS

SOME SOLUTIONS FOR DEVELOPING UNIVERSITY SPECIALISTS IN ACCESS TO JOB POSITIONS

Phan Dinh Manh dinhmanhdhv@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
On the basis of clarifying the role of specialists at universities, the article proposes five solutions to develop the team of university specialists in access to job positions, including: Developing a personnel plan for university experts based on determining the employment positions of each unit and organization in the schools; Recruiting, employing, and replacing these experts based on their competence for that particular work; Paying attention to training and fostering activities for the university specialists based on each job position; Evaluating the university experts according to their working capacity and task performance results in accordance with the job position; Establishing a favorable working environment for the team of specialists.
Keywords: 
Specialists
developing
appoaching
job position
Refers: 

[1] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2013), Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Nguyễn Tiến Hùng, (2017), Phát triển khung năng lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 142.

[4] Phạm Thế Kiên, (2015), Thực trạng phân tích công việc hành chính trong một số đại học vùng ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 364.

[5] Lê Đình Sơn, (2016), Phát huy sáng kiến của đội ngũ viên chức phục vụ trong trường đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 133

[6] Quốc hội, (2019), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

[7] Trịnh Xuân Thắng, (2016), Xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Tạp chí Lí luận Chính trị, số 3.

Articles in Issue