PROPOSING THE STANDARDS FOR ASSESSING HIGH SCHOOL STUDENTS’ CREATIVITY COMPETENCY IN WRITING DISCOURSE TEXTS

PROPOSING THE STANDARDS FOR ASSESSING HIGH SCHOOL STUDENTS’ CREATIVITY COMPETENCY IN WRITING DISCOURSE TEXTS

Do Thu Ha hadt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Huong Lan lannth@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article analyzes a number of scientific bases, including the requirements of solving problem and creativity competencies for high school students, which have been identified in the 2018 curriculum; the requirements for writing skills in discourse texts in 2018 Vietnamese and Literature curriculum and some related research results on evaluating creativity capacity and text creating competence of both domestic and foreign authors. In addition, this article identifies the main orientations in proposing the assessment standards of creativity competence in producing discourse texts for students in Vietnamese high schools. Based on that, the standards for assessing high school students’ creativity competency in producing discourse texts are initially proposed.
Keywords: 
Assessment standards
creativity competence
producing discourse texts; high school students
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[2] Nguyễn Lộc - Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên) - Đặng Xuân Cương, chi Anh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Vân, (2016), Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[4] http://www.australiancurriculum.edu.au/English/Rationale

[5] https://www.education.govt.nz/school.

[6] Dự án RGEP, (2016), Các chuẩn chung cốt lõi của bang California trong môn “Tiếng Anh nghệ thuật”

[7] Hoàng Hòa Bình, (2015), Năng lực và cấu trúc của năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117.

[8] Đỗ Thu Hà, (10/2018), Đánh giá năng lực tạo lập văn bản viết của học sinh Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận Chương trình, sách giáo khoa mới, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 90.

Articles in Issue