CURRENT SITUATION OF TEACHING COMMUNICATION SKILLS THROUGH PLAY ACTIVITIES FOR 5-6 YEAR OLD CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN INTEGRATION CLASSES

CURRENT SITUATION OF TEACHING COMMUNICATION SKILLS THROUGH PLAY ACTIVITIES FOR 5-6 YEAR OLD CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN INTEGRATION CLASSES

nguyen Thi Bui Thanh nguyenthibuithanh@gmail.com Thang Long University Dai Kim ward, Hoang Mai district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article analyzes the current situation of communication skills education through play activities for children with autism spectrum disorder in integration classes at age 5-6 years based on specific statistics about the perceptions of teachers and parents on the importance of research issues, expression, frequency, and the implementation level of children’s communication skills in daily activities in general and play activities in particular. The results show that communication skills performance consisted of 7 skill groups with 33 items. From the practical survey results, the author proposed 4 groups of measures including 10 impact measures to help teachers and parents orient, select and effectively apply these measures in education of communication skills through play activities in integration classes for 5-6 year old children in order to improve the communication skills for children with autism spectrum disorder.
Keywords: 
Communication skills
Autism
Integration
play activities
5-6 years old
Refers: 

[1] Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, (2015), Hướng dẫn phát triển kĩ năng chơi, NXB Thế giới.

[2] Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, (2019), Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[3] Simone Griffin - Dianne Sandler, (2019), Thúc đẩy giao tiếp - 300 trò chơi và các hoạt động cho trẻ tự kỉ, Dịch và hiệu đính: Trần Bích Phượng - Nguyễn Kim Diệu, NXB Phụ nữ.

[4] Clarissa Willis, (2012), Teaching Young Children With Autism Spectrum Disorder, Gryphon house, Inc.

[5] Jed Baker, (2003), The Social Skills Picture Book Teaching play, emotion, and communication to children with autism, Future Horizons, Inc.

[6] Pad Broadhead, (2004), Early years play and learning: developing social skills and cooperation, New York: Routledge Falmer.

[7] Merlej Crawford – Barbara Weber, (2019), Can thiệp phổ tự kỉ hàng ngày - Kết hợp giáo dục trong những hoạt động hàng ngày cho trẻ và gia đình, Người dịch: Hoàng Quốc Chính - Nguyễn Hồng Thanh - Lương Hoàng Long, NXB Phụ nữ.

[8] Đinh Văn Vang, (2011), Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam

[9] Hoàng Anh (chủ biên) - Đỗ Thị Châu - Nguyễn Thạc, (2007), Hoạt động giao tiếp nhân cách, NXB Đại học Sư phạm.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Thông tư số 23.2010TTBGDĐT ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Articles in Issue