THE SELF-BELIEF OF VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS: AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL - EMOTIONAL COMPETENCE IN THE ASPECT OF MENTAL HEALTH

THE SELF-BELIEF OF VIETNAMESE HIGH SCHOOL STUDENTS: AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL - EMOTIONAL COMPETENCE IN THE ASPECT OF MENTAL HEALTH

Giang Thien Vu thienvust0708@gmail.com Ho Chi Minh City University of Pedagogy 280 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Huynh Van Son sonhuynhts@gmail.com Ho Chi Minh City University of Pedagogy 280 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Social - emotional competence in the aspect of mental health is a new approach of social - emotional competence in Vietnam. This article examines the situation of self-belief, one of the four components of the mental health aspect of social-emotional competence model in a sample of 474 high school students in some provinces and cities in Vietnam. The questionaire and interview results show that students have average levels of self-belief. The students do not have perseverance in themselves. By addressing these issues, proposing measures to reinforce and support students to practice perseverance and persistence in themselves is essential to develop their self-belief.
Keywords: 
Self-belief
socio-emotional competence
mental health
high school students
Refers: 

[1] Greenberg, M. T., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Durlak, J. A, (2017), Social and emotional learning as a public health approach to education, The future of children, p.13-32.

[2] Merrell, K. W., Juskelis, M. P., Tran, O. K., & Buchanan, R, (2008), Social and emotional learning in the classroom: Evaluation of strong kids and strong teens on students’ social-emotional knowledge and symptoms, Journal of applied school psychology, 24(2), p.209-224.

[3] Huỳnh Văn Sơn, (2017), Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội vào hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, Đề tài nghiên cứu NAFOSTED, mã số: 501.01-2016.04.

[4] Trần Thị Tú Anh, (2018), Phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, mã số: B2016- DHH-05, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

[5] Nguyễn Thị Tứ, (2019), Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc xã hội (Social and emotional Learning - SEL) vào hoạt động giáo dục cấp Trung học cơ sở, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2017-SPS-10.

[6] Yu, K., & Jiang, Z. (2017), Social and Emotional Learning in China: Theory, Research, and Practice, Social and Emotional Learning in Australia and the Asia-Pacific, p.205-217.

[7] Furlong, M. J., Nylund-Gibson, K., Dowdy, E., Wagle, R., Hinton, T., & Carter, D, (2020), Modification and standardization of Social Emotional Health SurveySecondary-2020 edition, Santa Barbara, CA, University of California Santa Barbara, International Center for School Based Youth Development

[8] Đặng Chung, (08/12/2020), Sau hơn một tháng bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp: Học sinh vẫn bị bạo hành tinh thần, Truy cập từ https://www.baogialai.com. vn/channel/12504/202012/sau-hon-1-thang-bo-quydinh-phe-binh-hoc-sinh-truoc-lop-hoc-sinh-van-bibao-hanh-tinh-than-5713385/index.htm.

[9] Nguyễn Hữu Long, (2019), Lí do khiến học sinh ghét giáo viên và những điều giáo viên có thể làm, Truy cập từ https://taogiaoduc.vn/ly-khien-hoc-sinh-ghet-giaovien-va-nhung-dieu-giao..., truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2019

[10] Thu Hà, (19/02/2021), Thời chúng tôi, tuyệt không có việc trò hỗn với thầy, sao giờ băng hoại đến thế?, Truy cập từ https://vtc.vn/thoi-chung-toi-tuyet-khongco-viec-tro-hon-voi-thay-sao-gi....

Articles in Issue