DESIGNING TEACHING SITUATIONS TOWARDS INTEGRATING MATHEMATICS KNOWLEDGE IN TEACHING PHYSICS ON THE TOPIC OF VECTOR IN HIGH SCHOOLS

DESIGNING TEACHING SITUATIONS TOWARDS INTEGRATING MATHEMATICS KNOWLEDGE IN TEACHING PHYSICS ON THE TOPIC OF VECTOR IN HIGH SCHOOLS

Huynh Trong Duong htduong@qnamuni.edu.vn Quang Nam University 102 Hung Vuong, Tam Ky, Quang Nam, Vietnam
Pham Nguyen Hong Ngu pnhngu@qnamuni.edu.vn Quang Nam University 102 Hung Vuong, Tam Ky, Quang Nam, Vietnam
Summary: 
Integrated teaching is a teaching model which connects the learning topics of two or more subjects; thereby helping students to form their competence or to meet certain skills. In the current trend of Mathematics education, both educational researchers and teachers focus on forming and developing calculating competence for students; in which focusing on capacity to apply mathematical knowledge to practical explanations and to solve problems arising in students’ learning and daily life. Mathematics not only serves as a tool to solve Physics problems, but also as a means to interpret physical phenomena that occur daily in social life. Therefore, it is very necessary to train students to have the ability to apply mathematical knowledge in learning Physics. In this article, the authors analyze and propose the concept, principles and characteristics of integrated teaching through lesson study activities between teachers and teachers to design teaching situations towards integrating mathematics knowledge in teaching Physics on the Topic of Vector. On such basis, the article attempts to draw some pedagogical conclusions are drawn on integrated teaching in general and teaching integrated Mathematics - Physics in particular, aiming at contributing to the quality improvement of of education innovation today.
Keywords: 
integrated teaching
mathematics
Physics
designing teaching situations
Refers: 

[1] Nguyễn Phú Lộc, (2006), Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.

[2] Dương Tiến Sỹ, (3/2002), Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 26.

[3] Lê Thị Hoài Châu, (2014), Tích hợp dạy học môn Toán (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên), NXB Đại học Sư phạm.

[4] Nguyễn Văn Khải, (01/2008), Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp vào dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp Bộ.

[5] Kỉ yếu Hội nghị phối hợp chương trình của UNESCO, Paris 1972.

[6] http://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-di nh-404-QD-TTg-2015-doi-moi-chuong-trinh-sachgiao-khoa-pho-thong-270720.aspx

[7] Phạm Đức Quang - Lê Anh Vinh (Đồng chủ biên), (2018), Thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp môn Toán ở trường phổ thông (Định hướng chương trình mới), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[8] Bùi Văn Nghị, (2008), Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Phan Trọng Ngọ, (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Hoàng Phê (Chủ biên), (1992), Từ điển tiếng Việt, NXB Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ.

[11] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên), (2006), Vật lí 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[12] Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) - Vũ Tuấn (Chủ biên), (2010), Đại số 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[13] Đỗ Đức Thái (Chủ biên), (2019), Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[14] Coggle.it/diagram/Wu3HS4jjYe0TQr_A/t/dạy-họckiến-tạo.

[15] Nguyễn Bá Kim, (2006), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue