DEVELOPING THE CORE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS IN THANH HOA PROVINCE BASED ON THE COMPETENCE APPROACH

DEVELOPING THE CORE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS IN THANH HOA PROVINCE BASED ON THE COMPETENCE APPROACH

Pham Thi Phuong hongphuongpham1984@gmail.com Van Hoa Secondary school Van Hoa Commune, Nong Cong district, Thanh Hoa province, Vietnam
Summary: 
The core teachers at secondary schools have an important role in the fundamental innovation of education and training in general, and the new education program in particular. On the basis of clarifying a number of issues about the core secondary teachers and the current status of the core teachers at secondary schools in Thanh Hoa province, the article has proposed 6 solutions to develop the core secondary teachers in Thanh Hoa province based on the competence approach, inlcuding: Raising the awareness of the contingent of teachers and staff on the necessity of activities in developing the core teachers according to the competence approach; Developing plans, selecting and effectively using the contingent of key secondary school teachers; Regularly assessing the secondary school teachers based on the competence approach; Creating favorable environments and conditions for these contingent teachers to promote their competence he contingent of junior high school teachers to promote and develop their abilities.
Keywords: 
Core teachers
secondary school teachers
developing the core teachers
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2011), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, NXB Sự thật, Hà Nội.

[2] Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

[3] Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Thanh Hóa, tr.3.

[4] WEF, (2016), The Future of JobsEmployment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution Executive Summary

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[6] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về Đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa Giáo dục phổ thông.

[7] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29- NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007), tr.188.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theoThông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[10] Phan Văn Nhân, (2011), Giáo dục nghề nghiệp - Tiếp cận đào tạo theo năng lực, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục Việt Nam, Hải Phòng

[11] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Luật Giáo dục.

Articles in Issue