APPLYING METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING MATHEMATICS BASED ON COMPETENCY DEVELOPMENT FOR STUDENTS

APPLYING METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING MATHEMATICS BASED ON COMPETENCY DEVELOPMENT FOR STUDENTS

Dao Thi Hoa daothihoa@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 Xuân Hòa, Phuc Yen, Vinh Phuc, Vietnam
Summary: 
In regard of reforming the mathematics curriculum in high schools towards competency development, innovating teaching methods and techniques is considered the most important highlight. To achieve this goal, the paper proposes measures to use the methods and techniques of teaching Maths towards developing students’ competency, as well as apply these measures in designing lesson plans for the topic of “The scalar product of two vectors” in grade 10 geometry program.
Keywords: 
competency
teaching method
scalar product
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Môn Toán.

[3] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Nguyễn Lăng Bình - Đỗ Hương Trà, (2017), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Đoàn Quỳnh - Văn Như Cương - Phạm Vũ Khuê - Bùi Văn Nghị, (2013), Hình học 10 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Trần Văn Hạo - Nguyễn Mộng Hy - Nguyễn Văn Đoành - Trần Đức Huyên, (2006), Hình học 10, NXB Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue