SOME METHODS OF TEACHING SIGN LANGUAGE FOR DEAF CHILDREN

SOME METHODS OF TEACHING SIGN LANGUAGE FOR DEAF CHILDREN

Nguyen Thi Bich Trang trangchuyenbiet@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Deaf children are one of the most difficult subjects in special education. Due to hearing impairment, children have many difficulties in communicating with others and developing their own awareness. Sign language is the only means for these children to communicate, learn and develop. Therefore, increasing access and use of the sign language for deaf students will actively contribute to improving the quality of education and inclusion for this target group. Teaching sign language so that the deaf students can acquire signs, grammatical structure of sign language and how to apply the sign language to life is a difficult problem for teachers today.
Keywords: 
Sign language
deaf children
methods
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Chương trình chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính cấp Tiểu học

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học (2006), Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Tiểu học (tài liệu bồi dưỡng giáo viên), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Thục An - Đinh Bích Hạnh - Nguyễn Thị Cẩm Hường, (2006), Giúp đỡ trẻ điếc, dịch từ nguyên bản tiếng Anh Helping Children Who Are Deaf, NXB Lao động - Xã hội.

[4] Vương Hồng Tâm, (2009), Nghiên cứu cách biểu đạt ngôn ngữ kí hiệu của người Điếc Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ V2007-19.

[5] Trần Thị Thiệp - Bùi Thị Anh Phương - Nguyễn Thị Cẩm Hường - Vương Hồng Tâm, (2016), Giáo trình ngôn ngữ kí hiệu thực hành, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2006), Giáo trình Phương pháp giao tiếp với trẻ khiếm thính, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue