PDCA, cải tiến chất lượng dạy học, trường đại học sư phạm kĩ thuật.

PDCA, cải tiến chất lượng dạy học, trường đại học sư phạm kĩ thuật.

Cao Danh Chinh caochinhktv@gmail.com Vinh University of Technology Education 117 Nguyen Viet Xuan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
The application of the Plan-Do-Check-Act (PDCA) process will enable teachers to improve the quality of teaching and training activities more effectively. The PDCA is expected to provide a comprehensive and continuous view for teachers to define their goals, plans, implementation, and teaching and training outcomes assessment. According to the PDCA process, the article examines the activities to improve teaching and training quality, such as preparation, implementation, learning outcomes evaluation, and adjustment and improvement. The study surveyed the current situation of applying the PDCA to improve the quality of teaching and training at technical and pedagogical universities and proposed solutions to improve this activity, including enhancing training activities, developing practical assessment tools, and promoting assessment and feedback. The article concludes that the application of PDCA in teaching and training activities will benefit teachers and technical and pedagogical universities. The application of PDCA enables teachers to improve the quality of teaching and training and helps universities enhance their competitiveness as well as increase students’ and parents’ satisfaction.
Keywords: 
PPDCA
improvement of teaching quality
technical and pedagogical universities.
Refers: 

[1] Nguyễn Tiến Hùng, (2022), Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 18, Số 09, tr.1-6.

[2] Huỳnh Ngọc Thành, (4/2019), Một số vấn đề lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tr.88-91.

[3] Kartikowati, R. S, (2013), The Technique of “Plan Do Check and Act” to Improve Trainee Teachers’ Skills, Asian Social Science, Vol.9 (12), pp.268-275.

[4] Hoàng Thị Minh Phương, (2015), Vận dụng vòng tròn Demin vào cải tiến chất lượng đào tạo, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 119, tr.15-16.

[5] Huan, C. W., & Nasri, N. B. M, (2022), Teacher Teaching Practices Based on the PDCA Model: A Systematic Literature Review, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol.11(3), pp.542-553.

[6] Phạm Xuân Trung - Ngô Thị Yến Nga - Nguyễn Huyền Nga, (2021), Áp dụng công cụ PDCA để cải tiến liên tục công tác giảng dạy và hướng áp dụng trong dạy học trực tuyến, Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên, ISBN: 978-604-82-5957-0, tr.361-363

[7] Jihui Xu, Yu Wang - Weijie Tian, (2022), Innovation and practice of online teaching “four-step Method” based on PDCA structure, ICDEL2022: International Conference on Distance Education and Learning, Beijing China, ISSN: 978-1-4503-9641-7, May 20 - 23, pp.139-143.

[8] Nguyễn Thị Hương Thuỷ, (2021), Áp dụng phương pháp PDCA trong giảng dạy lí thuyết giáo dục thể chất, Tạp chí Giáo chức, số 166, tr.80-81.

[9] Kuai, J, (2015). Application of the PDCA Cychất lượnge and Six Thinking Hats to Improving the Teaching Quality of Specialized Courses. International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2015), Atlantis Press, pp.382-385.

[10] Mergen, S. L. S., Kepler, F. N., Silva da Silva, J. P., & Cera, M. C, (2014), Using PDCA as a General Framework for Teaching and Evaluating the Learning of Software Engineering Disciplines, ISys - Brazilian Journal of Information Systems, Vol.7(2), pp.5-24

[11] Nguyễn Như Ý, (1998), Đại Từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[12] Harvey L, Knight PT, (1996), Transforming higher education, Buckingham: SRHE and Open University Press.

[13] Sallis E, (1993), Total Quality Management in Education, Philadelphia: Kogan Page.

[14] Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên), (2008), Chất lượng giáo dục, những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[15] Deming, W. Edwards, (1982), Out of Crisis, Cambridge.

Journal: 

Articles in Issue