BUILDING AN ACADEMIC ENVIRONMENT IN THE QUALITY CULTURE AT UNIVERSITY OF KHANH HOA

BUILDING AN ACADEMIC ENVIRONMENT IN THE QUALITY CULTURE AT UNIVERSITY OF KHANH HOA

Thai Nguyen Hoang Giang thainguyenhoanggiang@ukh.edu.vn University of Khanh Hoa No.01 Nguyen Chanh, Loc Tho ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam
Summary: 
An academic environment is one of the important factors in developing a quality culture in higher education institutions. This article provides an overview of issues related to the quality culture, the academic environment in quality culture, and the survey results on the current status of the academic environment at University of Khanh Hoa. On such basis, some solutions are proposed to build and improve the quality of the academic environment at University of Khanh Hoa.
Keywords: 
Academic environment
Quality culture
higher education institutions
University of Khanh Hoa
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Thông tư số 12/2017/ TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

[2] Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học.

[3] Nguyễn Kim Dung, (2010), Văn hóa chất lượng trường đại học, Tài liệu hội thảo Xây dựng và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học nhằm hình thành văn hóa chất lượng của nhà trường, Nha Trang.

[4] Ngô Doãn Đãi, (2012), Những thách thức đối với các trường đại học Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, Báo cáo tập huấn xấy dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và văn hóa chất lượng bên trong các trường đại học

[5] Lê Văn Hảo, (2015), Xây dựng bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng trường đại học, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Trường Đại học Khánh Hòa, (2021), Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, học kì 1 năm học 2020 - 2021.

[7] Trần Bá Hoành, (2015), Đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Lê Đức Ngọc, (2008), Xây dựng văn hóa chất lượng: tạo nội lực cho cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng, Hội thảo Kiểm định, đánh giá và quản lí chất lượng đào tạo đại học, Hà Nội.

[9] Nguyễn Thị Ngọc Xuân, (2017), Tiêu chuẩn đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo hướng tiếp cận giá trị (Khảo nghiệm một số trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long), Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Journal: 

Articles in Issue