THE DEVELOPMENT OF AUTONOMY CAPACITY FOR FACULTY MANAGERS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY AUTONOMY

THE DEVELOPMENT OF AUTONOMY CAPACITY FOR FACULTY MANAGERS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS UNDER THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY AUTONOMY

Hoang Truong hoangtruongdhvh71@gmail.com Vietnam - Hungary Industrial University 16 Huu Nghi, Xuan Khanh, Son Tay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
There are nine affiliated public universities under the Ministry of Industry and Trade, of which five have fully self-managed universities, the remaining four universities are implementing the mechanism of public nonbusiness units to ensure a recurrent expenditure. In the context of university autonomy taking place widely, it requires the constant improvement of teachers’ and faculty administrators’ competences. Based on the analysis of universities’ challenges and requirements as well as the current situation of faculty administrators’ quality, the article proposes some solutions to develop the autonomy and accountability of the faculty administrators in the universities under the Ministry of Industry and Trade so that they can lead higher education institutions in the Ministry of Industry and Trade actively adapt and develop strongly, meeting the requirements of university autonomy and international integration.
Keywords: 
Autonomy capacity
administrators
faculty administrators
higher education
University autonomy
accountability.
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2016), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết số 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tê

[3] Quốc hội, (2018), Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 số 08/2012/ QH13.

[4] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2020), Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

[6] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

[7] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Nghị định số 115/2010/NĐ - CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục.

[8] Bộ Công thương, (2022), Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

[9] Nguyễn Vũ Bích Hiền, (2016), Xây dựng khung năng lực giảng viên đại học sư phạm: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giáo viên sư phạm và vấn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP.

[10] Đặng Bá Lãm, (2013), Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục (giáo trình môn học), Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

[11] Nguyễn Lộc (chủ biên) - Mạc Văn trang - Nguyễn Công Giáp, (2009), Cơ sở lí luận quản lí trong tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[12] Ngô Thị Kiều Oanh, (2014), Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lí cấp khoa tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề tài Khoa học cấp cơ sở, Mã số CS2012.12, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

[13] Đào Thị Oanh (chủ biên), (2016), Năng lực nghề nghiệp giảng viên đại học sư phạm - Lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[14] Trần Quốc Toản, (2018), “Một số vấn đề về cơ chế tự chủ của các trường Đại học”, Bài đăng trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Lí luận Trung Ương, ngày 13 tháng 12 năm 2018.

[15] Phạm Thị Ly, (2012), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: Quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 15 số 1-2012

[16] Lê Thanh Tâm, (2014), “Cơ sở khoa học về quản lí trường đại học thuộc Bộ Công Thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội”, Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục, Hà Nội.

[17] Thủ tướng Chính phủ, (2014), Quyết định số 70/QĐTTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học

[18] Thủ tướng Chính phủ, (2015a), Quyết định số 901/QĐTTg ngày 23 tháng 6 năm 2015 về việc Phê duyệt đề án tự chủ của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

[19] Thủ tướng Chính phủ, (2015b), Quyết định số 1508/ QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 về việc Phê duyệt đề án tự chủ của Trường Đại học Điện lực.

[20] Thủ tướng Chính phủ, (2015c), Quyết định số 618/QĐTTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 về việc Phê duyệt đề án tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp

[21] Thủ tướng Chính phủ, (2015c), Quyết định số 945/QĐTTg ngày 04 tháng 7 năm 2015 về việc Phê duyệt đề án tự chủ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Journal: 

Articles in Issue