REALITY AND SOLUTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF PEDAGOGICAL INTERNSHIPS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

REALITY AND SOLUTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF PEDAGOGICAL INTERNSHIPS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AT BA RIA - VUNG TAU COLLEGE OF EDUCATION

Tien Tu Anh* tientuanh@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Tran Thi Hai Yen haiyencdspbrvt@yahoo.com.vn Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Vo Thi Hoai Huong huong.spbr@gmail.com Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach Mang Thang Tam, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
Pedagogical internships are of paramount importance in teacher training. The quality of education depends on many factors, one of which is the quality of pedagogical internships. Within the scope of this article, we will discuss some limitations and its causes, then propose some solutions to improve the quality of pedagogical internships in Early Childhood Education, contributing to enhancing the quality of teacher training at Ba Ria-Vung Tau College of Education.
Keywords: 
pedagogical internship
Reality
Solutions
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (01/8/2003), Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[2] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, (16/01/2019), Quy định về hoạt động thực tập sư phạm (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-CĐSP của Hiệu trưởng).

[3] Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Các báo cáo tổng kết thực tập sư phạm từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021 - 2022

[4] Nguyễn Đình Chỉnh - Phạm Trung Thanh, (2001), Kiến tập và thực tập sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Phùng Nguyễn Quỳnh Nga - Trịnh Khắc Thùy Hương - Nguyễn Thị Thanh Hiền, (7/2018), Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Tạp chí Giáo dục, số 434, kì 2, tr.22-26.

Journal: 

Articles in Issue