DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF PEOPLE’S PUBLIC SECURITY TO MEET THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION FROM PERSPECTIVE OF MANAGEMENT SCIENCE

DIGITAL TRANSFORMATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF PEOPLE’S PUBLIC SECURITY TO MEET THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION FROM PERSPECTIVE OF MANAGEMENT SCIENCE

Nghiem Xuan Dung dungnx.psa@gmail.com People’s Security Academy 125 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The trend of digital transformation has been making its presence in all socio-economic aspects, including higher education. Apparently, multiple countries over the globe have been implementing their national strategies of digital transformation such as the UK, Australia, Denmark, and Estonia, ect. Although the categories under these deployments are broad and various, there are several mutual ones including digital government (online public service, open data), digital economy (e-finance, e-commerce), digital society (education, health, culture), and digital transformation in core branches (agriculture, tourism, electricity, and transportation). In the context of the requirements of international integration and cooperation, in order for higher education institutions to follow the correct transformation orientations and catch up with the general trend, contributing to the development of the digital society and prospectively establishing a digital nation in the future, it is necessary to hold strategic and flexible management solutions at present. The article analyzes some basic contents of digital transformation in higher education institutions of the People’s Public Security, several factors to ensure successful digital transformation, the status quo’ as well as attainment and shortcomings, thereby proposing some solutions in the time to come.
Keywords: 
digital transformation
higher education
People’s Public Security
international integration
management science.
Refers: 

[1] Trường Cao đẳng Lí Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỉ yếu Hội thảo quốc tế: Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, NXB Tài chính.

[2] Nghiêm Xuân Dũng, (2018), Thể chế quản lí nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Luận án Tiến sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia

[3] Ngô Tứ Thành, (2007), Giải pháp “Đại học số hoá”, Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin, số 11, kì 2.

[4] Nguyễn Mạnh Hùng - Trần Khánh Đức (Đồng chủ biên), (2020), Quản trị nhà trường thông minh 4.0 và xếp hạng đại học theo mô hình QS, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/ chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-taothuc-trang-va-giai-phap-6886.

[6] Nguyễn Kim Sơn, (2019), Phát triển học liệu số cho đại học thông minh, Cẩm nang Trung tâm Thông Tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

[7] Bùi Thị Nga - Lê Vũ Toàn - Lưu Đức Long, (27/7/2022), Giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số, https://ictvietnam.vn.

[8] Đặng Ứng Vận, (2021), Đổi mới giáo dục đại học từ ý tưởng đến thực tiễn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[9] Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[10] Trần Thị Hoài - Vũ Thị Kiều Anh, (6/2019), Định hướng các hoạt động đào tạo đại học thích ứng giáo dục 4.0, Kỉ yếu hội thảo quốc tế: “Các vấn đề mới trong khoa học Giáo dục: tiếp cận liên ngành và xuyên ngành”, Hà Nội.

[11] http://vjst.vn/vn/tin-tuc/6707/chuyen-doi-so-tronggiao-duc-va-dao-tao--thuc-trang-va-giai-phap.aspx.

[12] https://dhkthc.bocongan.gov.vn/TrangChu/tin-tuc/317- chuyen-doi-so-trong-cac-truong-cong-an-nhan-dan. html.

Journal: 

Articles in Issue