PATRIOTIC EDUCATION THROUGH LEARNING TOPICS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

PATRIOTIC EDUCATION THROUGH LEARNING TOPICS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Le Thi Song Huong songhuong1204@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Phuong dangphuong221187@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Patriotic education for high school students is an important and urgent task, especially in the context of social and cultural degradation. It is necessary to identify that patriotism is a core value that needs to be formed in students, thereby developing appropriate education content and methods in order to overcome the situation that many students know about the patriotic values but do not act according to its standards. This article focuses on analyzing some basic points as well as illustrating patriotism through desigining specific topics, aiming to answer the question: Which manifestations and actions need to be formed in high school students to demonstrate the patriotic values in the current context.
Keywords: 
values
Patriotic values
high school students
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[2] Trần Ngọc Thêm, (2016), Hệ giá trị Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai, NXB Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Nguyễn Hồng Thuận, (8/2019), Xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử (cấp Trung học phổ thông), Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[6] Đào Xuân Tiến, (8/2016), Chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật, Tạp chí Thông tin Đối ngoại.

[7] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue