THE NECESSITY OF DEVELOPING A DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK FOR ADULTS AT COMMUNITY LEARNING CENTERS

THE NECESSITY OF DEVELOPING A DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK FOR ADULTS AT COMMUNITY LEARNING CENTERS

Mai Thi Phuong* phuongmt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc street, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Ho Huyen Trang tranghh@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc street, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Hai haint@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc street, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
An overview study of the digital competency framework for adults studying at Community Learning Centers (CLCs) in the context of digital transformation is necessary for Vietnamese education in the current period. In adult learning, promoting digital transformation to promote lifelong learning and create new, effective, economical, and convenient learning methods is a practical contribution of information technology and digital transformation. By means of theoretical research, the article focuses on the necessity of building a Digital Competency Framework for adult learners in CLCs. On that basis, the principles of building a Digital Competency Framework for adult learners in CLCs are proposed.
Keywords: 
Digital competence
digital competence framework
adult learners
the Community Learning Centers (CLCs)
skills.
Refers: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (30/7/2021), Quyết định số 1373/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (25/01/2022), Quyết định số 131/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

[3] Law, N., et al, (2018), A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4. 2.

[4] Le Vinh, A., P. Duc Quang, and D. Do Lan, (May 23, 2019), The DKAP Project The Country Report of Vietnam. Pham and Duc Lan, Do, The DKAP Project The Country Report of Vietnam

[5] Commission, E., (2012), Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks 2012.

[6] Hague, C., & Payton, S, (2010), Digital literacy across the curriculum. Bristol, UK: Futurelab, www.futurelab. org.uk/ projects/digitalparticipation.

[7] Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., & Sloep, P, (2013), Experts’ views on digital competence: Commonalities and differences, Computers & Education, 68, 473-481.

[8] Carretero, S., R. Vuorikari, and Y. Punie, The Digital Competence Framework for Citizens

[9] Đỗ Văn Hùng và cộng sự, (2021), Khung năng lực số dành cho sinh viên, DigiLit 1.0, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, http://sim.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/nang-luc-so/khungnang-luc-so-danh-cho-sinh-vien-110.html.

[10] Thủ tướng Chính phủ, (30/6/2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

[11] Chang, J. H., & Huynh, P, (2016), ASEAN in Transformation - The Future of Jobs at Risk of Automation. International Labour Office Bureau for Employers’ Activities, ILO Regional Office for Asia and the Pacific.

[12] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/ QH14.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Sổ tay phát triển công nghệ thông tin trong Trung tâm học tập cộng đồng (Lưu hành nội bộ).

[14] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (27/10/2010), Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ.

Articles in Issue