ACCREDITATION OF HIGH SCHOOLS FOR THE PERIOD 2025-2030

ACCREDITATION OF HIGH SCHOOLS FOR THE PERIOD 2025-2030

Nguyen Quang Tuan nguyenquangtuan@moet.gov.vn Vietnam Education Quality Management Agency - Ministry of Education and Training 35 Dai Co Viet street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Accreditation is one of the crucial management tasks and solutions to improve education quality. In recent years, it has innovated and developed effective solutions contributing to maintaining and improving the educational quality of schools. Establishing an educational quality assurance system and implementing educational quality assurance activities is an inevitable solution to enhance the quality of high school education. Vietnam has chosen accreditation as a special management tool to ensure education quality and learned developed countries around the world to make accreditation policies and establish an accreditation system. This article discusses accreditation and its current status at high schools, thereby proposing a plan for general education accreditation for the period 2025-2030.
Keywords: 
Quality assurance
educational management
quality assessment
general education
accreditation.
Refers: 

[1] Đỗ Thị Thúy Hằng, (2014), Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục, NXB Khoa học và Kĩ thuật.

[2] Nguyễn Mạnh Cường, (2009), Phát triển nhà trường trung học phổ thông theo quan điểm nhà trường hiệu quả.

[3] Đặng Thị Thùy Linh, (2014), Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Mai Văn Trung, (2018), Kiểm định chất lượng giáo dục và yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục, Cổng thông tin điện từ của Đại học Vinh

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2023), Báo cáo Hội nghị tổng kết công tác quản lí chất lượng năm học khối các sở giáo dục và đào tạo

[6] Nguyễn Minh Đường, (2012), Quản lí chất lượng cơ sở giáo dục, bài giảng cho lớp nghiên cứu sinh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Bùi Minh Hiển và cộng sự, (2006), Quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Bùi Minh Hiền - Nguyễn Vũ Bích Hiền, (2015), Quản lí và Lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Nguyễn Tiến Hùng, (2014), Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[10] Hồ Xuân Hồng, (2018), Quản lí chất lượng ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học phổ thông các tỉnh Tây Nguyên theo tiếp cận CIPO, Luận án Tiến sĩ, Học viện Quản lí giáo dục, Hà Nội.

[11] Trần Kiểm, (2014), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[12] Luật Giáo dục số 43/2019/QH14.

[13] Nguyễn Lộc, (2010), Lí luận về quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[14] Nguyễn An Ninh, (2006), Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông và triển khai đánh giá thí điểm tại một số tỉnh, thành phố.

[15] Phạm Văn Thuần - Nguyễn Đặng An Long, (2021), Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

[16] Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên), (2008), Chất lượng giáo dục - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[17] Trần Khánh Đức, (2004), Quản lí và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO và TQM, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue