STUDENTS’ SATISFACTION ON ONLINE LEARNING IN THE FACULTY OF TOURISM AND FOREIGN LANGUAGES MAJORS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

STUDENTS’ SATISFACTION ON ONLINE LEARNING IN THE FACULTY OF TOURISM AND FOREIGN LANGUAGES MAJORS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Nguyen Tat Thang nguyentatthang@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam
Bui Thi Hai Yen haiyen.hua@gmail.com Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam
Tran Thuy Lan ttlan@vnua.edu.vn Vietnam National University of Agriculture Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article identifies the factors affecting students’ satisfaction with E-learning activities in the Faculty of Tourism and Foreign Languages Major at Vietnam National University of Agriculture. The research is based on the survey data of 200 students from 63rd to 66th courses who had participated in online learning courses. The results show four factors ranked in descending order of: lecturers, syllabus, infrastructure, and service capacity. From that result, some solutions are proposed to improve the effectiveness of students' online learning, such as upgrading facilities to support E-learning, creating and updating an electronic document library, improving the lectures’ online teaching skills, and raising staff’s awareness and skills for supporting students in E-learning.
Keywords: 
E-learning
satisfaction
student
Internet
Vietnam National University of Agriculture
Refers: 

[1] Đào Thiện Quốc, (2017), Tài nguyên giáo dục mở (OER) và đào tạo trực tuyến (E-learning), Kỉ yếu hội thảo quốc gia Đào tạo trực tuyến trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[2] Bùi Kiên Trung, (2016), Chất lượng dịch vụ đào tạo với sự hài lòng và mức độ trung thành của sinh viên trong đào tạo từ xa E-learning, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[3] Phan Thị Ngọc Thanh - Nguyễn Ngọc Thông - Nguyễn Thị Phương Thảo, (2020), Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID – 19, Tạp chí Khoa học, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), tr.18 - 28.

[4] Vũ Hữu Đức và cộng sự, (2019), Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Course): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam, Đề tài Khoa học cấp Quốc gia.

[5] Phạm Thị Mộng Hằng, (4/2020), Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy E-learning ở trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Tạp chí Giáo dục, số 476, kì 2.

[6] Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Đoàn Thị Hồng Nga, (01/2021), Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E - learning trong bối cảnh COVID-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng, Tạp chí Giáo dục, số 493, kì 1, tr. 59-64.

Articles in Issue