SEVERAL STRATEGIES FOR PROFESSIONAL TRAINING AIMED AT ASSISTING MIDDLE SCHOOL TEACHERS IN OVERCOMING CHALLENGES WHILE IMPLEMENTING THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM

SEVERAL STRATEGIES FOR PROFESSIONAL TRAINING AIMED AT ASSISTING MIDDLE SCHOOL TEACHERS IN OVERCOMING CHALLENGES WHILE IMPLEMENTING THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM

Dang Thi Thu Hue* huedtt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Pham Thi Bich Dao daoptb@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Chi chint@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Thach Thi Lan Anh anhttl@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Ha Van Quynh quynhhv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
linhkt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
oanhntk@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Teachers play the most crucial role in the successful implementation of educational curriculum. New points in the 2018 General Education Curriculum require teachers to be equipped knowledge, skills, methods, and experience in organizing teaching activities. In the process of performing their duties, because of being influenced by many subjects and elements related to educational activities, teachers often encounter various challenges, especially during the implementation of the new education curriculum. This article presents professional training solutions to support Vietnamese teachers in overcoming obstacles and effectively implementing the 2018 General Education Curriculum.
Keywords: 
Teachers
Curriculum
challenges
teacher professional training
teacher training.
Refers: 

[1] Phạm Văn Lực, (2016), Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên phổ thông ở Tây Bắc, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Trường sư phạm trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục mới”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.229.

[2] Nguyễn Thanh Bình, (2016), Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Báo cáo Hội thảo quốc tế - Viện Nghiên cứu Sư phạm -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.517-518.

[3] Nguyễn Danh Nam, (2017), Khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí các cấp ở khu vực được phân công trong Chương trình ETEP - Khảo sát sâu tại Thái Nguyên, Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (Chương trình ETEP), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

[4] Lê Thị Mai Hương, (16/11/2018), Về vấn đề áp lực lao động nghề nghiệp của cán bộ quản lí và giáo viên Trường Phổ thông Thực nghiệm Viện Khoa học Giáo dục khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục.

[5] Phan Khuyên, (11/6/2019), Những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ giáo viên trung học phổ thông hiện nay khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới và giải pháp khắc phục, http://congdoangdvn.org.vn/ index.aspx?def=556&ID=4140&CateID=550.

[6] Nguyễn Thị Kiều Oanh và nhóm nghiên cứu (2019), Áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông, Nhiện vụ thường xuyên theo chức năng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[7] Đặng Thị Thu Huệ và cộng sự, (2022), Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên trung học cơ sở khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Kỉ yếu Hội thảo thường niên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[8] Hoàng Thị Kim Huệ, (2017), Xây dựng bộ công cụ, đề xuất phương án khảo sát đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp, Mã số HD12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Chương trình ETEP).

[9] Phạm Thị Kim Anh, (9/2018), Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và những vấn đề đặt ra đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tr.30-33.

[10] Lê Đức Giang - Kiều Phương Chi, (2018), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông, http://etep. moet.gov.vn/tintuc/chitiet?Id=540

Articles in Issue