USING STAKEHOLDERS’ IDEAS TO CONSTRUCT, REGULATE AND ASSESS THE LEARNING OUTCOMES

USING STAKEHOLDERS’ IDEAS TO CONSTRUCT, REGULATE AND ASSESS THE LEARNING OUTCOMES

Nguyen Thi Sau nguyenthisau58@gmail.com University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City 10-12 Dinh Tien Hoang street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phan Hung Thu* thuph.vinhuni@gmail.com Vinh University 182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An provnice, Vietnam
Summary: 
Using stakeholders’ ideas to construct, regulate, and assess learning outcomes is considered a compulsory requirement and has been deployed by educational institutions with different approaches. Based on the reality and experiences of Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) (as a case study), this paper explores the following contents: (1) Theoretical foundations to construct the learning outcomes including the use of stakeholders’ ideas (to quantify the assessment of students’ learning outcomes achievement after graduation); (2) The reality of the using stakeholders’ ideas to construct, regulate and assess HUTECH’s achievement extent of the learning outcomes; (3) Some proposals for the using them to construct, regulate and assess the achievement extent of the learning outcomes.
Keywords: 
stakeholders
learning outcomes
training programs
HUTECH
students.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (22/4/2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, Văn bản số 2196/BGDĐT-GDĐH

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (22/5/2021), Thông tư Quy định về Chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - TT17/2021/TT0BGDĐT

[3] Freeman, R. E, (1984), Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman

[4] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/ QH14.

[5] Nguyễn Hữu Lộc - Phạm Công Bằng - Lê Ngọc Quỳnh Lam, (2014), Chương trình đào tạo tích hợp. Từ thiết kế đến vận hành. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[6] B.J.Bloom, (1956), Thang tư duy Bloom, https:// en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom

[7] http://vneconomics.com/6-bac-thang-do-nhan-thuc-cua-bloom-trong-danh-gia...

[8] Đại học HUTECH, Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

[9] Đoàn Thị Minh Trinh - Nguyễn Quốc Chính - Nguyễn Hữu Lộc - Phạm Công Bằng - Peter J.Gray - Hồ Tấn Nhựt, (2012), Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[10] Maarja Beerkens and Maiki Udam, (2017), Stakeholders in higher education quality assurance: Richness in diversity?, Preprint version to be published in Higher Education Policy.

[11] Robert Ulewicz, (2017), Roles of Stakeholders in Quality Assurance in Higher Education”, Human Resources Management and Ergonomics, University of Žilina,11(1), 15 (93-107).

[12] Hồ Ngọc Tiến, (3/2015), Đánh giá kết quả học tập dựa trên chuẩn đầu ra, Tạp chí Giáo dục, số 354, kì 2.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (23/9/2015), Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

[14] Liudvika Leisyte , et al, (2013), Stakeholders and Quality Assurance in Higher Education. Paper for 26th Annual CHER Conference. Lausanne (CH), 2013-09- 09/11.

Articles in Issue