APPLYING THE TRANSACTION-RESPONSE THEORY IN TEACHING READING COMPREHENSION OF THE TEXT “HERCULES LOOK FOR THE GOLDEN APPLES” (LITERATURE TEXTBOOK 10, KITE SET)

APPLYING THE TRANSACTION-RESPONSE THEORY IN TEACHING READING COMPREHENSION OF THE TEXT “HERCULES LOOK FOR THE GOLDEN APPLES” (LITERATURE TEXTBOOK 10, KITE SET)

Tran Thi Hanh Phuong tranthihanhphuong@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
The teaching trend in the world today has been changing from providing knowledge to developing learner’s competence. Therefore, teaching activities focus on making learner’s activities more active. The transactionresponse theory states students’ important role while “transacting” with the literary works. Each student is an entity with a certain cultural background, knowledge, experiences… and actively takes up literary works with their feedback and experiences, “filling their answer in the text” by themselves. To study and apply experience of playing the role of art witness into the work under a four-step process in teaching reading comprehension of mythical texts towards developing students’ competence are one of the innovative teaching methods that “set fire” real feelings starting from words, creating three-dimensional space of the art world, feeding love and raising deep understanding of literature.
Keywords: 
Transaction-response
readers
art world
reading comprehension
teaching reading comprehension.
Refers: 

[1] Trần Quốc Khả, (2016), Lí thuyết giao dịch hồi ứng - Một giải pháp giàu tiềm năng trong dạy học Ngữ văn ở nước ta, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Phạm Thị Thu Hương, (2016), Tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của bạn đọc học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương, Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Phan Trọng Luận, (2014), Phương pháp luận giải mã văn bản văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Chủ biên), (2022), Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1, NXB Đại học Huế.

[5] Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Chủ biên) (2022), Sách giáo viên Ngữ văn 10, tập 1, NXB Đại học Huế.

Articles in Issue