AN EMOTIONAL CONNECTION BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS DURING THE TEACHING PROCESS AT HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

AN EMOTIONAL CONNECTION BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS DURING THE TEACHING PROCESS AT HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

Vu Thi Khanh Linh vuthikhanhlinh@gmail.com Hanoi National University of Education 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Pham Thi Viet Anh* vietanhhphnue@gmail.com Vinschool Metropolis Primary & Middle sch
Summary: 
The paper focuses on analyzing the emotional connection between students and lecturers during the teaching process at Hanoi National University of Education. The results were at fairly good level. When lecturers make an emotional connection with students, most students have positive responses, and very few of them appear indifferent. Students may be aware of the factors affecting their emotional connection with lecturers. In addition, they realize its importance and significance.
Keywords: 
Connection
emotion
emotional connection
lecturers
students
teaching.
Refers: 

[1] Dương Thị Diệu Hoa, (2008), Tâm lí học phát triển, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[2] Goleman & Daniel, (2007), Trí tuệ cảm xúc. Làm thế nào để biến những xúc cảm của bạn thành trí tuệ, NXB Hà Nội

[3] Hồng Vinh và cộng sự, (2018), Giáo trình Giáo dục học, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Nguyễn Khắc Viện, (1991), Từ điển Tâm lí, NXB Thế giới, Hà Nội.

[5] Nguyễn Quang Uẩn, (2003), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Nguyễn Xuân Thức, (2007), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Nhóm tác giả, (2018), Tâm lí học trong nháy mắt, NXB Dân trí.

[8] Phan Thị Hồng Vinh và cộng sự, (2017), Giáo trình Giáo dục học - Tập 1, 2, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Phan Trọng Nam, (2012), Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lí học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[10] Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng, (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[11] Từ điển Tiếng Việt, (1992), Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội.

[12] Vũ Xuân Hùng, (2012), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, NXB Lao động - Xã hội.

[13] Elias, M. J. (2009), Social-emotional and character development and academics as a dual focus of educational policy. Educational Policy

[14] Salovey, P.Yamp, Mayer, & J.D. (1990), Emotional intelligenece. Imagination, Cognition and Personality.

Articles in Issue