EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN ON CARE AND EDUCATION FOR CHILDREN IN PRESCHOOLS TO ENSURE GENDER EQUALITY AND APPROPRIATENESS IN THE LOCAL CONTEXT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PLAN ON CARE AND EDUCATION FOR CHILDREN IN PRESCHOOLS TO ENSURE GENDER EQUALITY AND APPROPRIATENESS IN THE LOCAL CONTEXT

Le Thi Luan luanlt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Evaluating the implementation of the plan on care and education for preschool children to ensure gender equality requirements and appropriateness in the local context is an important and necessary task in preschools, including the assessment of the formulation and implementation of the plan, and the results of the implementation of the care - education plan to ensure the requirements of gender equality and appropriateness in the local context. The main assessment methods used in this study are to analyze different types of educational plans (year, month, week, and daily), by ages, subjects, and activities in class, school, and groups; Class observation, observing the activities of teachers and children; Observing the children’s expression; working with the child’s parents; communicating with the children and using the measuring exercise. On the basis of the evaluation results, the author makes adjustments or supplements to correct the things that have not been achieved.
Keywords: 
Evaluation of the implementation of the plan on care and education for children
gender equality
Local context
preschool
Refers: 

[1] Trần Kiều, (2003), Nghiên cứu xây dựng phương thức và một số bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, Mã số B2003-49-45TĐ

[2] Hoàng Đức Nhuận - Lê Đức Phúc, (1996), Cơ sở lí luận của việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông, Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX -07- 08, Hà Nội.

[3] Lê Thu Hương, (2010), Nghiên cứu đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non mới thí điểm, Mã số B2007- 37-34, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[4] Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, (24/12/2015), Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số: 04/VBHN-BGDĐT.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 51/2020/ TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/ BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 28/2016/ BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[7] Nguyễn Hữu Châu (chủ biên), (2008), Chất lượng giáo dục những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2006), Luật Bình đẳng giới - Điều 5

[9] Nguyễn Bá Minh (Chủ biên) - Hoàng Thị Dinh, (2019), Hướng dẫn đánh giá trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam

Articles in Issue