APPLYING THE FLIPPED CLASSROOM MODEL TO CHEMISTRY TEACHING IN ONLINE AND FACE-TO-FACE CLASSES AT HIGH SCHOOLS

APPLYING THE FLIPPED CLASSROOM MODEL TO CHEMISTRY TEACHING IN ONLINE AND FACE-TO-FACE CLASSES AT HIGH SCHOOLS

Pham Thi Bich Dao* daoptb@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Thai ntthailhp@gmail.com Le Hong Phong High School for The Gifted 76 Vi Xuyen, Nam Dinh city, Nam Dinh province, Vietnam
Nguyen Thi Lan Anh lananh98bnn@gmail.com Email: lananh98bnn@gmail.com Yen Phu Secondary School Yen Phu commune, Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam
Ngo Hong Dao ngohondaobn98@gmail.com Ngo Gia Tu High School Nguyen Quan Quang street, Tu Son city, Bac Ninh province, Vietnam
Summary: 
Teaching in the flipped classroom model is one of the modern teaching methods to overcome the disadvantages of traditional teaching methods as well as to meet the innovation requirements of today’s education. The general principle of this method is learner-centered approach. Students will arrange their own time to learn the content of the online lesson (normally, lecturers will provide lectures on an online platform), then class time is for teachers and students to interact - discuss and deepen the knowledge. The article investigates the design of the general process and the process of designing a specific lesson plan, applying the flipped classroom model to Chemistry teaching (in both online and face-to-face classes) at high schools.
Keywords: 
Flipped classroom
blended teaching
Chemistry subject
Refers: 

[1] Creswell, J., & Clark, P., (2018), Designing and conducting mixed methods research (3rd edition.), SAGE

[2] Nguyễn Văn Đại, (2022), Vận dụng mô hình Blended Learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Heather Staker, Michael B. Horn, (2012), Classifying K–12 Blended Learning, Innosight Institute.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[6] Nguyễn Chính, (2016), Dạy học theo mô hình Flipped Classroom, Báo Tia Sáng - Bộ Khoa học Công Nghệ.

[7] Đỗ Lăng Bình (Chủ biên) - Đỗ Hương Trà - Nguyễn Phương Hồng - Cao Thị Thặng, (2010), Dạy học tích cực – Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thế Dũng, (2015), Nghiên cứu sử dụng mô hình lớp học đảo ngược những khó khăn thách thức và khả năng ứng dụng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8D (60), tr.85-92.

[9] Vũ Thị Hồng Tuyến, (2017), Vận dụng phương pháp webquest trong dạy học tích hợp phần Hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[10] Nguyễn Hoài Nam - Vũ Thái Giang, (2017), Mô hình lớp học đảo trình trong bồi dưỡng kĩ năng công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học Dạy nghề, số 43+44, tr.49-50.

[11] Thái Hoài Minh, (2017), Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy họ cho sinh viên sư phạm Hóa học của các trường đại học, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[12] Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Google Classroom lớp học điện tử kết hợp nhiều tiện ích, https:// sites.google.com/a/oude.edu.vn/google-apps-forhcmopen-university/all-google-apps/google-classroom-lophoc-dhien-tu-ket-hopnhieu-tien-ich

Articles in Issue