THE THEORETICAL BASIS OF EDUCATION ON TRADITIONAL CULTURAL VALUES FOR UNIVERSITY STUDENTS MAJORED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION

THE THEORETICAL BASIS OF EDUCATION ON TRADITIONAL CULTURAL VALUES FOR UNIVERSITY STUDENTS MAJORED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION

Nguyen Thi Thu Huyen ntthuyen@isvnu.vn Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Educating students about the traditional cultural values is of great importance in the context of globalization and integration for Vietnam’s stable development. The education of traditional cultural values is especially significant to students, the future foreign language teachers, who major in foreign language teaching education because they have advantages in using languages to communicate with people of different cultures in the world. This article provides the theoretical basis of education on traditional cultural values for students whose major is foreign language teacher education. The theoretical basis includes the process of forming traditional cultural values, students’ psycho-physiological characteristics, concepts of traditional cultural value educations and its components.
Keywords: 
: Theoretical basis
traditional cultural values
traditional cultural value education.
Refers: 

[1] Phạm Ngọc Trung, (2018), Bản sắc văn hóa Việt Nam - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Lí luận Chính trị

[2] Lemin, M., Potts, H. & Welsford, P, (1994), Values Strategies for Classroom Teachers, The Australian Council for Educational Research, Hawthorn.

[3] Phan Thanh Long, (2018), Giáo dục đa văn hóa cho các trường đại học phục vụ quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Vũ Thị Nho, (2000), Tâm lí học phát triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Nguyễn Văn Hộ - Hà Thị Đức, (2002), Giáo dục học đại cương, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Hạc, (2015), Định hướng GT con người Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Hoàng Phê (chủ biên), (1995), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[8] Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên), (2005), Giáo trình Giáo dục học, Tập 1,2, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Thạc - Mạc Vân Trang, (1995), Giá trị - định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị, Đề tài KX-07, NXB Hà Nội.

Articles in Issue