USING ORGANIC CHEMICAL EXERCISES TO DEVELOP LOGICAL THINKING CAPACITY FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOL

USING ORGANIC CHEMICAL EXERCISES TO DEVELOP LOGICAL THINKING CAPACITY FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOL

Truong Van Tan ctythanhduoc1979@gmail.com Phuoc Binh High School Quarter 5, Long Phuoc ward, Phuoc Long town, Binh Phuoc province, Vietnam
Nguyen Xuan Truong xuantruong1943@yahoo.com Hanoi National University of Education 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Huynh Gia Bao baoxuyensp1111@gmail.com Tien Giang University 119 Ap Bac, My Tho city, Tien Giang province, Vietnam
Summary: 
Developing logical thinking capacity for students is one of the urgent requirements of general education. This capacity development in chemistry teaching can be done by a variety of methods. However, using organic chemistry exercises is considered an effective measure. The survey of chemistry teaching at high schools in the Southeast Region shows that teachers still restrict using organic chemistry exercises to organize students to explore, research, and apply knowledge learned to solve the posed problems; thereby, developing students’ logical thinking capacity. This article examines the problem of using organic chemistry exercises in tea
Keywords: 
Logical thinking capacity
organic chemistry exercises
students
high school
Refers: 

[1] Phan Trọng Ngọ (chủ biên), (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Chu Cẩm Thơ, (2010), Vận dụng phương pháp kích thích tư duy của học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[3] Akhsanul In’am, (2016), A Logical Thinking Analysis through the Euclidean Geometry, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 12, Number 1, pp.1069-1075.

[4] Abdulkadir - Cagru, A. - Lutfi, (2013), An Analysis of Mathematics Teacher Candidates Logical Thinking Level: Case of Turkey, Journal of Education and Instructional Studies in The World, Vol. 3(1), pp.83-91.

[5] Phạm Hoàng Gia, (2018), Bản chất của trí thông minh và cơ sở lí luận của đường lối lĩnh hội khái niệm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Lê Văn Dũng, (2001), Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua bài tập hóa học, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Collete Gray - Macblain, (2014), Các lí thuyết học tập về trẻ em (Learning theories in childhood, Hiếu Tân dịch), NXB Hồng Đức.

[8] A.V. Petrovxki, L.B. Itenxơn, (2002), Những cơ sở Tâm lí họcc lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, tập 2 (tái bản), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Vương Tấn Đạt, (2007), Logic học đại cương, NXB Thế giới, Hà Nội.

Articles in Issue