Số 79, tháng 04 năm 2012

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Giáo dục trong Hiến pháp 1992: Nội dung và một số đề xuất về sửa đổi; bổ sung
1-3
2 So sánh cấu trúc bậc học và thời lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông
4-9
3 Cơ sở khoa học của phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân
10-13
4 “Liên tưởng” trong hình thành năng lực giải quyết vấn đề qua hoạt động giải bài tập hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông
14-16
5 Năng lực chủ chốt trong chương trình giáo dục phổ thông
17-20
6 Những đặc điểm tâm lí của hợc sinh trung học phổ thông có liên quan đến giáo dục pháp luật.
21-23
7 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hoà nhập cấp trung học cơ sở
24-28
8 Đổi mới hoạt động thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp
29-32
9 Đổi mới phương pháp dạy học và vai trò của hiệu trưởng trong quản lí phương pháp dạy học ở trường phổ thông
33-35
10 Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn, hướng tới phát triển một số năng lực cho sinh viên sư phạm
36-38
11 Hợp tác nhà nước - tư nhân trong giáo dục: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế
36-38
12 Bàn về mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên
39-41
13 Tác động của gia đình đến kết quả tuyển sinh đại học
44-47
14 Mối liên hệ giữa để cương chỉ tiết môn học và sự thay đổi phương pháp giảng dạy của giảng viên
48-51
15 Chuyển di ngôn ngữ và chặng cuối của chương trình giáo dục song ngữ
52-55
16 Kinh nghiệm của một số nước trong quản lí các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài
56-59
17 Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở Nhật Bản
60-64