Số 48, tháng 09 năm 2009

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đánh giá tinh hình năm học 2008-2009 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghhiệp năm học 2009-2010
1-4
2 Tìm hiểu hệ giá trị châu Á
5-8
3 Đại lượng GDP và sự vận dụng vào công tác giáo dục (tiếp theo số 47)
9-12
4 Xếp hạng trong giáo dục đại học: Bất cập và hoàn thiện
13-15
5 Giải pháp phát triển giáo dục không chính quy của Việt Nam trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI
16-19
6 Bảo đảm sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh mù cấp tiểu học: Thành tựu và giải pháp cho giai đoạn 2009-2015
20-22
7 Các yếu tố cơ bản của sự phát triển nhà trường phổ thông dấn lập trong cơ chế thị trường
23-27
8 Chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1
28-30
9 Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình trong giờ học Địa li ở trường phổ thông
31-34
10 Thực trạng hành vị người học và nhu cầu của các chủ thể về "văn hoá nhà trường"
35-38
11 Quản lí nhân sự ở trưởng đại học sư phạm kĩ thuật theo hướng tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể
39-43
12 Về xây dựng chương trinh giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
44-46
13 Vấn đề tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
47-49
14 Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đák Lắk
50-53
15 Thực trạng và hướng đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học theo học chế tín chỉ
54-58
16 Ấn Độ: Từ “bán lẻ trị thức" tiến lên dại học đẳng cấp quốc tế? (tiếp theo số 47)
59-62