Một số kinh nghiệm chuyển đổi đào tạo sau đại học từ phương thức niên chế sang tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2006-2010

Một số kinh nghiệm chuyển đổi đào tạo sau đại học từ phương thức niên chế sang tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2006-2010

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số