Vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo cán bộ chỉ huy đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vận dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong quản lí đào tạo cán bộ chỉ huy đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số