VOCATIONAL EDUCATION MODEL IN JUNIOR HIGH SCHOOLS IN ETHNIC MINORITY AREAS

VOCATIONAL EDUCATION MODEL IN JUNIOR HIGH SCHOOLS IN ETHNIC MINORITY AREAS

Ha Duc Da haducda@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Vocational education is an important content of the general education program in 2018. It contributes to achieving the goal of comprehensive education and streamlining students after junior high school and high school. Implementing the contents of vocational education in schools to develop career-oriented competencies for students, thereby helping students choose careers in accordance with their ability, personality, interests, the conditions and circumstances of their family, and the needs of the society. The article summarizes the vocational education model implemented in a number of junior high schools in ethnic minority and mountainous areas, lessons learned from the model, and recommendations to replicate the model.
Keywords: 
Vocational education model
junior high school
ethnic minority
ethnic minority areas.
Refers: 

[1] Hà Đức Đà, (2013), Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, mã số: B2013-37- 26NV.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[3] Chính phủ, (2021), Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc.

[4] Thủ tướng Chính phủ, (2020), Quyết định số 33/2020/ QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Articles in Issue