INSTRUCTIONS FOR TEACHERS TO DESIGN A SYSTEM OF TEXTS FOR TEACHING AND ASSESSING STUDENTS’ READING COMPREHENSION IN SCHOOLS

INSTRUCTIONS FOR TEACHERS TO DESIGN A SYSTEM OF TEXTS FOR TEACHING AND ASSESSING STUDENTS’ READING COMPREHENSION IN SCHOOLS

Pham Thi Thu Hien pthien@vnu.edu.vn VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 182 Luong The Vinh, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Texts play an important role in teaching and assessing students’ reading comprehension ability in Philology at schools. However, the texts in textbooks are very limited and are considered as “samples” of the corpus for teaching and evaluating. According to the orientation of developing students’ ability, teachers need to have a lot of texts to teach students to practice reading, expand the reading scope and design assessment tools. But for a long time, many teachers have not had the habit and ability to build their text system for personal work. The article will help teachers understand the texts’ characteristics and role and the procedure to design a system of texts to be active in teaching and assessing students in the direction of competency development.
Keywords: 
Texts
teaching
Assessment
reading comprehension
Philology.
Refers: 

[1] Vietlex Trung tâm từ điển học, (2014), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[2] Phạm Phương Anh, (2015), Ngữ liệu dạy học trong SACHS GIÁO KHOA môn Tự nhiên và xã hội và Tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (71).

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn

[4] Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam

[5] Nguyễn Thành Thi (chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam

[6] Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Cánh Diều, NXB Đại học Huế.

[7] Glenco, (2007), Literature The Reader’s Choice, Course 5, McGraw Hill.

[8] Glenco, (2007), World Literature The Reader’s Choice, Course 5, McGraw Hill

[9] Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), (2022), Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Articles in Issue