Some Solutions For University Autonomy

Some Solutions For University Autonomy

Le Chi Lan chilansgu.kt@gmail.com Sai Gon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5,Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
In the context of globalization and international integration of Vietnamese higher education, the autonomy and social responsibility of higher education have become more urgent than ever. In order to implement the university autonomy, higher education institutions are required to make changes for the sustainable autonomy. This article deals with solutions to university autonomy, including: Essential elements for autonomy, gradually increasing legal revenue sources to ensure funding, changes in academic structure, innovation methods of teaching and managing learning, investing in developing, using and effectively exploiting facilities, changing programs and curricula, increasing training scale but paying attention to quality and attention to develop staff and renovate financial management mechanisms. With the above measures, the article investigated the necessity and feasibility of the university autonomy, providing significant step for higher education institutions moving towards university autonomy
Keywords: 
autonomy
University autonomy
autonomy operation
Refers: 

[1] Đinh Xuân Khoa - Phạm Minh Hùng, (10/2017), Tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 145, tr.6-13.

[2] Arimoto, A, (2001), University reforms and academic governance: Re- ports of the 2000 three-nation workshop on academic governance, Hiroshima, Japan: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University

[3] Nguyễn Thị Hương, (8/2019), Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập vấn đề đặt ra đối với mở chương trình đào tạo, mở mã ngành đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 459, kì 1, tr.16-21.

[4] Lê Thị Minh Ngọc, (5/2016), Xu hướng tự chủ của hệ thống giáo dục đại học toàn cầu, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tr.40-43.

[5] Nguyễn Thị Ngọc Anh, (2019), Quản lí đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục, tr.33-50

Articles in Issue