BACHELOR’S PROGRAM ASSESSMENT UNDER THE ACCREDITATION CRITERIA OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING (MOET): RESULTS AND RECOMMENDATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF VIETNAM

BACHELOR’S PROGRAM ASSESSMENT UNDER THE ACCREDITATION CRITERIA OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING (MOET): RESULTS AND RECOMMENDATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF VIETNAM

Vo Sy Manh manhvs@ftu.edu.vn Foreign Trade University 91 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Nguyen The Anh ntheanh@ftu.edu.vn Foreign Trade University 91 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Bachelor’s program assessment based on the accreditation criteria of the Ministry of Education and Training (MOET) has achieved important and meaningful results. From the evaluation results of the training program at higher education level, the article has proposed some recommendations to continuously improve the quality of the training programs of Vietnamese Higher Education Institutions, including: Ensuring the principle of “Constructive alignment” in designing and developing programs; Designing basic processes to improve the quality of the programs; Designing a mechanism of gathering and using stakeholder’s feedback in the process of designing and developing the programs; Setting up and developing the internal quality assurance system.
Keywords: 
accreditation
Assessment
programs
Refers: 

[1] Quốc hội, (19/11/2018), Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

[2] Trang thông tin điện tử của các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục: (1) http://cea.vnu.edu.vn/vi/content/ chuong-trinh-dao-tao-0 (Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội); (2) http://cea. vnuhcm.edu.vn/ket-qua-kiem-dinh-cap-chuong-trinhdao-tao_p1_1-1_2-1_3-664.html

[3] Cục Quản lí chất lượng, Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT kèm theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019. (Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh); (3) http://cea-avuc.edu.vn/vi/ ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao/ (Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Hà Nội); (4) http://cea.udn.vn/ News.aspx?muc=ctdt (Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng); (5) http://kdclgd.vinhuni. edu.vn/ket-qua-kiem-dinh/chuong-trinh-dao-tao (Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục -Trường Đại học Vinh).

[4] Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, (28/6/2016), Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trinh đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Articles in Issue