RESEARCH ON UNIVERSITY AUTONOMY IN VIETNAM: A SYSTEMATIC REVIEW FROM INTERNATIONAL AND NATIONAL PUBLICATIONS

RESEARCH ON UNIVERSITY AUTONOMY IN VIETNAM: A SYSTEMATIC REVIEW FROM INTERNATIONAL AND NATIONAL PUBLICATIONS

Nguyen Thu Ha hant@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 106 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Tran Thi Phuong Nam* namttp@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 106 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Le Hang hangnl@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 106 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
One attribute associated with the establishment and growth of universities worldwide is autonomy. With the ultimate goal of "improving quality related to autonomy and implementing state management in a new way to improve the education quality of higher education institutions granted autonomy," university autonomy is one of the nine critical tasks of the education and training sector that need to be resolved in Vietnam as of 2016. Nonetheless, the topic of university autonomy in Vietnam has not been the subject of many international publications. This study looks for national and international articles that address this problem. A total of 113 studies were located through manual reference list reviews with selection criteria and internet database searches. Forty-five studies remained after removing research that was not relevant. This figure might be underestimated, however. Empirical data indicates that additional study into university governance and the function of state management to university autonomy in Vietnam is significant.
Keywords: 
Research
University autonomy
Vietnam
systematic review
international publications
national publications.
Refers: 

[1] Đào Trọng Thi, (2020), Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia, mã số. KHGD/16-20.

[2] Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, (n.d.), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (Nghị quyết số 29-NQ/TW).

[3] Phụ, P, (07/6/2006), Quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội, Tạp chí Tia sáng.

[4] Bùi Thuỳ Loan (2013), Phác thảo bức tranh tự chủ đại học hiện nay, Tạp chí Phát triển và Hội nhập 3 (13): 71- 75

[5] Đặng Ứng Vận, Trần Thị Thu Hiền, (2019), Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học, Tạp chí Khoa học: Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 35, số. 1 (2019) tr. 84-95

[6] Ha Thi Hai Do, Mai Ngoc Anh, (2021), Policies on university autonomy in Vietnam, Journal of Further and Higher Education. Volume 46, Issue 5, Pages 575-585.

[7] Pham Le Cuong, Nguyen Thi Thu Hang, Pham Dinh Manh, Phan Quoc Lam, P. H, (2020), Assessment of the Level of Accountability in the Context of the Development of Autonomy of Public Universities in Vietnam, International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 1363-1378

[8] Hoa, N.-T, (2022), Autonomy in higher education in Vietnam, International Journal of Business, Economics & Management, 5(4), 470-477. Https://Doi. Org/10.21744/Ijbem.V5n4.2047.

[9] Ngô Thu Giang (5/2020), Thúc đẩy mô hình doanh nghiệp trong trường đại học công lập trước bối cảnh thúc đẩy tự chủ đại học ở Việt Nam, Tạp chí Công thương, số 11.

[10] Phạm Hùng Hiệp - Phan Thị Thanh Thảo - Phạm Thị Oanh - Vũ Minh Huyền - Đ. K. D, (2023), Phân tích chính sách tự chủ đại học Việt Nam từ góc nhìn của Lí thuyết quản lí công mới (New Public Management - NPM), Tạp chí Giáo dục (2023), tập 23(12), tr. 34-40.

[11] Minh Thị Hải Võ, R. L, (2020), An institutional study of autonomisation of public universities in Vietnam. Higher Education, 79: pp.1079-1097. https://doi. org/10.1007/s10734-019-00457-6

[12] Tuấn, N. A, (2022), Đánh giá về thực trạng và quy luật tự chủ đại học tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 3, tr. 49-53.

[13] Le Thanh Ha, (2022), The Implementation Process of Autonomy in Local Public Universities: Opportunities and Challenges. Sumerianz Journal of Social Science, 2022, Vol. 5, No. 2, pp. 32-38. DOI : doi.org/10.47752/ sjss.52.32.38

[14] Lê Trung Thành, Đoàn Xuân Hậu, Nguyễn Bá Nhẫm (11/2017), Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 245, tr. 38-45.

[15] Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đình Hưng, (2019), Hiệu quả thực hiện tự chủ tài chính tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lí, 4(1):625-635.

[16] Nguyễn, T. H, (2021), Chính sách học phí trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 36, No. 4 (2020) 83-91.

[17] Duong Thi Hoang Yen, Nguyen Phuong Huyen, Nguyen Thi Thanh Ly, Nghiem Thi Duong, (2019), Curriculum Development in Higher Education - from Theory to Practice at University of Education - Hanoi National University in the Context of University Autonomy Implementation, VNU Journal of Science Education Research: Vol. 35, No. 4 (2019) 37-48

[18] Nguyễn Công Ước, Nguyễn Đức Huy, (2019), Ảnh hưởng của tự chủ đại học đến đào tạo và nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Khoa học: Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 35, số 4, tr. 1-11.

[19] Tạ Thị Thu Hiền, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Minh Phương, Nguyễn Công Ước (2022), Bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục với việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 38(2), tr. 83-101.

[20] Pham, N. T. T., Nguyen, Q. N., Nguyen, N. T., Chu, H. M., Ngo, T. Van, Le, P.-S., & Chau, T. T. V, (2022), Quality Assurance of Higher Education in Vietnam: The Impact of Autonomy Policy, Vietnam Journal of Education, 6(3), 277–288. https://doi.org/10.52296/ vje.2022.245.

[21] Thi Thanh Hai, P., Hoai, T. T., & Oanh, N. K, (2019), Internationalization of Higher Education in the Autonomy Context: A Case Study of Vietnam National University, Hanoi, VNU Journal of Science: Education Research, 35(2), 41–51. https://doi.org/10.25073/2588- 1159/vnuer.4256.

[22] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (14/6/2019), Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14).

[23] Hai, P. T. T., Linh, D. N., & Kusakabe, T, (2021), A Model for Successful Professional Learning Communities to Meet the Requirement of Vietnam Education Renovation, VNU Journal of Science: Education Research, 37(4), 1–9. https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4612.

Articles in Issue