INTEGRATING GENDER EDUCATION FOR PUPILS IN TEACHING THE SCIENCE SUBJECT'S "HUMAN AND HEALTH" THEME AT PRIMARY SCHOOLS

INTEGRATING GENDER EDUCATION FOR PUPILS IN TEACHING THE SCIENCE SUBJECT'S "HUMAN AND HEALTH" THEME AT PRIMARY SCHOOLS

Pham Viet Quynh* pvquynh@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham street, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phan Thi Hong The pththe@daihocthudo.edu.vn Hanoi Metropolitan University 98 Duong Quang Ham street, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Integrating gender education into the education system aims to ensure progress in education, reduce inequality, and address gender-related issues for students. The article proposed a process and illustrated examples of integrating gender education in teaching the science subject's "Human and health" theme, contributing to the effectiveness of gender education for elementary school students. Furthermore, the use of visual aids such as posters and illustrations makes studying more enjoyable for pupils and helps them comprehend sensitive scientific topics, thereby improving the effectiveness of integrating gender education into the Science subject.
Keywords: 
Integration
gender education
Science subject
Pupils
primary school.
Refers: 

[1] UNESCO, (2020), Báo cáo đánh giá tóm tắt năm 2020 về tình hình giáo dục giới tính và tình dục toàn diện ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000377782_vie.

[2] Nguyễn Phương Lan, (2013), Trở lại tâm lí của học sinh trung học cơ sở trong giáo dục giới tính, Luận án Tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Khoa học Xã hội

[3] Gastineau, B., Gnele, J., & Mizochounnou, S, (2015), School Practices and Gender in Primary Schools in Cotonou, Autrepart, 7475(2), 3-22.

[4] Subrahmanian, R., (2007), Gender in Primary and Secondary Education: A handbook for policy-makers and other stakeholders, Commonwealth Secretariat.

[5] Sumantri, M. S., (2021), Pengelolaan Pendidikan Berbasis Kebijakan Gender Di Salah Satu Sekolah Dasar Banten, Elementary school journal pgsd fip unimed, 11(1), 79-88.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[7] Đỗ Hồng Cường - Phạm Việt Quỳnh, (2018), Giáo trình Sinh lí học trẻ em lứa tuổi tiểu học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.17-18.

[8] Nguyễn Minh Giang - Phạm Tường Yến Vũ - Nguyễn Thị Mai Hương, (2019), Thiết kế một số nội dung, phương tiện và phương pháp dạy học giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 64, tập 1, tr.27-36

[9] Nguyễn Minh Giang - Lê Thị Thu Lý, (01/2019), Xây dựng một số nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 446, Kì 2, tr.24-29; 19.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (07/6/2021), Công văn 2345/ BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học.

Articles in Issue