PRACTICE OF GREEN SKILLS TRAINING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM

PRACTICE OF GREEN SKILLS TRAINING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM

Luong Minh Phuong* lm.phuong@vju.ac.vn Vietnam Japan University Luu Huu Phuoc road, My Dinh 1, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam
Ngo Thi Thanh Tung tungntt@vnies.edu.vn The Vietnam Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Dinh Thi Bich Loan loandtb@vnies.edu.vn The Vietnam Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Pham Thi Van van.pt@vnies.edu.vn The Vietnam Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Thanh Thuy thuy.nguyenthithanh@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology 01 Dai Co Viet street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Green growth has been prioritized as an important national development strategy of Vietnam. It requires high-quality human resources for developing a green economy. In response, higher education plays a crucial role in training laborers with green skills and knowledge about the relationship between environmental and ecological protection in different majors of training and sustainable economic development. However, a paucity of research on green skill training has been undertaken at higher education. With a systematic literature review and qualitative data collection, this article examines the practice of green skill training in Vietnamese universities to serve green growth in Vietnam. The research results address three key research questions including: 1) What are the perceptions of green skills of lecturers at higher education? 2) How have green skills been trained at higher education in Vietnam? 3) What are the recommendations for promoting green skill training at Vietnamese universities?
Keywords: 
Green skills
green jobs
green economy
green growth
higher education
green university
Refers: 

[1] CEDEFOP, (2015), Green skills and innovation for inclusive growth, OECD

[2] EC, (2013), Public Employment Services and Green Jobs, Brussels: EC

[3] GGGI, (2019), Report on Green Jobs Estimation in Vietnam, Hanoi.

[4] OECD and CEDEFOP, (2014), Greener skills and jobs, OECD Publishing.

[5] Đậu Tiến Đạt, (2023), Để làm chủ tương lai, thanh niền cần trang bị kĩ năng xanh, https://thanhnien.vn/delam-chu-tuong-lai-thanh-nien-can-trang-bi-ky-nangxanh-185230811154639802.htm

[6] THE (Times Higher Education), (2023), Impact Ranking 2023, https://www.timeshighereducation.com/ impactrankings#!/length/25/locations/VNM/sort_by/ rank/sort_order/asc/cols/undefined

[7] UI Green Metric, (2022), Overall rankings 2022: World University Rankings, https://greenmetric.ui.ac.id/ rankings/overall-rankings-2022

[8] Creswell, John W., (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

[9] UNDP, (2021), Tăng cường đào tạo về Hoá học xanh tại các trường đại học – Từ lý thuyết tới thực tiễn, https:// www.undp.org/vi/vietnam/press-releases/tăng-cườngđào-tạo-về-hoá-h%E1%BB%8Dc-xanh-tại-các-trườngđại-h%E1%BB%8Dc-–-từ-lý-thuyết-tới-thực-tiễn

[10] Bộ Công thương Việt Nam, (2021), Giảng dạy và ứng dụng Hóa học xanh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nguon-nhan-luc/ giang-day-va-ung-dung-hoa-hoc-xanh-tai-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi.html

[11] Thanh Hải, (2020), IFC hỗ trợ đào tạo kĩ năng thiết kế xanh cho sinh viên Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, https://thitruongtaichinhtiente.vn/ifc-hotro-dao-tao-ky-nang-thiet-ke-xanh-cho-sinh-vien-vietnam-32760.html.

[12] Trường Đại học Tôn Đức Thắng, (2023), Tổng hợp các công bố quốc tế của Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/khoa-hoc-congnghe/cong-bo-quoc-te

[13] Đại học Bách khoa Hà Nội, (2023), Tổng hợp các công bố quốc tế của trường, https://www.hust.edu.vn/vi/ nghien-cuu/cong-bo-khoa-hoc/

[14] Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, (2018), Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO trong lĩnh vực hạ tầng môi trường đô thị phù hợp chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững, https://huce.edu.vn/hoi-thao-tong-ket-du-an-tangcuong-nang-luc-thuc-hien-doi-moi-chuong-trinh-daotao-theo-chuan-cdio-trong-linh-vuc-ha-tang-moitruong-do-thi-phu-hop-chien-luoc-tang-truong-xanhquoc-gia-va-muc-tieu-phat-trien-ben-vung

[15] Đồng Khởi - Ngọc Bích, (2021), Đại học xanh chung tay bảo vệ môi trường, https://www.tvu.edu.vn/dai-hocxanh-chung-tay-hanh-dong-bao-ve-moi-truong/

[16] TDTU, (2018), Đại học Tôn Đức Thắng với 03 nhiệm vụ chiến lược của quốc gia về tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững, https://tdtu.edu.vn/tintuc/2018-12/dai-hoc-ton-duc-thang-voi-03-nhiem-vuchien-luoc-cua-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh.

Articles in Issue