THE REALITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING IN UNIVER- SITY AND COLLEGES OF EDUCATION ACCORDING TO COMPETENCY APPROACH

THE REALITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING IN UNIVER- SITY AND COLLEGES OF EDUCATION ACCORDING TO COMPETENCY APPROACH

Che Thi Hai Linh linhhaihvq@gmail.com Vinh University 182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 

Primary education serves as the foundation level in the national education system, providing the initial basis of general knowledge and contributing to the development of crucial elements of a harmonious and comprehensive personality. The primary school teaching staff directly carry out the teaching task, making the training activities for staff crucial in determining the quality of education. In this article, the author clarifies the current situation and identifies the causes of the current state of training primary school teachers in universities and departments of education. The aim is to provide directions for training management to enhance the quality of training for primary school teaching staff to meet the requirements of educational innovation.

Keywords: 
teachers’ training
Primary teachers’ training
current situation
competency-based approach.
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2004), Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

[3] Chế Thị Hải Linh (2019), Quản lí đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực, Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Vinh.

[4] Trần Khánh Đức, (2013), Nghiên cứu nhu cầu và xây dựng mô hình đào tạo theo năng lực trong lĩnh vực giáo dục, Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Trần Kiểm, (2013), Giáo trình Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Bùi Văn Nghị, Lê Ngọc Sơn, (2015), Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực, Kỉ yếu Hội thảo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Articles in Issue