AN ORIENTATION ON IMPLEMENTING THE INTERNSHIP SECTION IN THE MASTER’S DEGREE PROGRAM IN THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING LITERATURE - VIETNAMESE LANGUAGE

AN ORIENTATION ON IMPLEMENTING THE INTERNSHIP SECTION IN THE MASTER’S DEGREE PROGRAM IN THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING LITERATURE - VIETNAMESE LANGUAGE

Le Thi Phuong lethiphuongxh@hdu.edu.vn Hong Duc University 565 Quang Trung, Dong Ve ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province, Vietnam
Summary: 

To train high-quality human resources and best develop learners' qualities and capacities to meet the demands of industrialization, modernization, and international integration, it is crucial, urgent, and necessary to renovate the master's training program in Theory and Methodology of Teaching Literature - Vietnamese language based on application. The new requirements for training activities in the institution and the fundamental and complete innovation of lecturers' educational activities in terms of aims, content, teaching methods, teaching aids, and evaluation are determined by reforming the training program. The application-oriented program emphasized the internship section. In the master's degree program in Theory and Methodology of Teaching Literature - Vietnamese language, this article focuses on defining the orientation of how to implement the internship section (application-oriented program) at Hong Duc University.

Keywords: 
Training program
application orientation
internship section.
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/8/2021), Thông tư 23/2021/ TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

[3] Trường Đại học Hồng Đức, (2020), Tầm nhìn và sứ mạng của Trường Đại học Hồng Đức, http://web.hdu. edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html.

[4] Quốc hội, (18/6/2012), Luật Giáo dục Đại học số 8/2012/QH13 và Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

[5] Trường Đại học Hồng Đức, (2022), Quyết định số 1376//2022/QĐ-ĐHHĐ ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (18/10/2016), Quyết định số 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

[7] Minh Phong, (2019), Đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng: Vẫn còn nghịch lí, https://giaoducthoidai.vn/dao- tao-thac-si-theo-huong-ung-dung-van-con-nghich-ly- post396211.html.

Articles in Issue