MEASURES ON REDUCING OCCUPATIONAL STRESS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN CHINA DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "DOUBLE REDUCTION" POLICY

MEASURES ON REDUCING OCCUPATIONAL STRESS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN CHINA DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "DOUBLE REDUCTION" POLICY

Pham Thi Hong Tham thampth@vnies.edu.vn The Viet Nam National Institute of Educational Sciences No.4 Trinh Hoai Duc street, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
China is a country with an extremely long and sustainable traditional education. Up to now, Chinese education has continued development and innovation. However, in recent years, extra lessons, gifted courses, as well as the burden of homework have caused unfortunate consequences for the development of students and teachers. Student suicides, psychological disorders, and even mental illness have continuously appeared in recent years. The education sector is constantly facing teachers quitting their jobs due to work pressure (刘复兴, 董昕怡, 2022). Therefore, in July 2021, before entering the new school year, the Chinese Government issued a 双 减 policy (double reduction) to reduce learning pressure for students by reducing homework and studying practice outside the school, improving the quality of education, and returning education to its "for the learner" nature. It unintentionally creates high pressure on teachers with the requirement of constant educational quality. Through theoretical research, the article points out measures to reduce professional pressure/stress for teachers when implementing this necessary policy. In particular, the Government’s measures, macro-level management mechanisms, and solutions from localities, schools, and the whole society show their determination to reduce teachers’ labor pressure. The experiences that China has experienced are valuable lessons for Vietnam in the current educational reform process.
Keywords: 
Chinese education
double reduction policy
occupational stress
occupational pressure
teacher.
Refers: 

[1] Pham Thi Hong Tham - Vu Pham Gia Han, (2023), Teacher stress of lower secondary shool teachers during the implementation of the 2018 general education currculum, and teacher strees reduction measures for educational administrators, Hongkong journal of socical sciences, Vol 60 (3). https://doi.org/10.55463/ hkjss.issn.1021-3619.60.90.

[2] ] 李秀, (2022), 小学融合教育教师工作压力、压力应 对与社会支持的关系研究. 乐山师范学院特殊教育 学院、康复学院. (Nghiên cứu về mối quan hệ giữa căng thẳng trong công việc, ứng phó với căng thẳng và hỗ trợ xã hội của giáo viên giáo dục hòa nhập cấp Tiểu học Trường Giáo dục Đặc biệt và Trường Phục hồi Chức năng, Đại học Sư phạm Leshan).

[3] Trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc, http://www.scio.gov.cn/xwfbh/gbwxwfbh/xwfbh/jyb/ Document/1717960/1717960.htm

[4] 鲍传友,李晓莉, (2023), “双减” 政策下教师的工作 压力及其化解。教师发展研究。(Áp lực công việc của giáo viên và cách giải quyết dưới chính sách “giảm kép”. Nghiên cứu phát triển giáo viên).

[5] 刘学, (2023), “双减” 政策下教师的工作压力与消减 对策.当代教研论丛. (Áp lực công việc của giáo viên và các biện pháp đối phó với việc cắt giảm theo chính sách “giảm kép”. Nghiên cứu và giảng dạy đương đại).

[6] 鲍传友,李晓莉, (2023), “双减”政策下教师的工作压 力及其化解. 北京师范大学教育学部,教师发展研 究.7(01). (Áp lực công việc của giáo viên và giải pháp của nó theo chính sách “giảm kép”. Khoa Giáo dục, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Nghiên cứu Phát triển giáo viên).

[7] 赵娜, (2022),乡村公立中学青年教师工作压力及其 纾解策略研究. 华东师范大学. (07) (Nghiên cứu về căng thẳng trong công việc và các chiến lược giải tỏa căng thẳng của giáo viên trẻ tại các trường trung học cơ sở công lập ở nông thôn, Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc).

[8] 尚元东;张惠芳;金雨蓬, (2023),乡村教师工作压力对 离职倾向的影响研究.牡丹江师范学院学报(社会科 学版. (04) (Nghiên cứu về tác động của áp lực công việc của giáo viên nông thôn đối với ý định thôi việc. Tạp chí của Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang (Ấn bản Khoa học Xã hội).

[9] 刘复兴,董昕怡, (2022), 实施“双减”政策的关键问题 与需要处理好的矛盾关系 . 新疆师范大学学报(哲学 社会科学. (01) (Những vấn đề mấu chốt trong việc thực hiện chính sách “giảm kép” và những mâu thuẫn cần giải quyết. Tạp chí Đại học Sư phạm Tân Cương (Triết học và Khoa học Xã hội).

[10] 孙晓萃, (2020), 读写算:构建高效课堂 减轻学生负担 提高教学质量. (Đọc, viết và toán: Xây dựng lớp học hiệu quả để giảm bớt gánh nặng cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy). https://www.fx361.cc/page/2020/0608/7589977.shtml (09).

Articles in Issue