INSTRUCTIONS FOR DESIGNING AND ORGANIZING GAMES IN TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOLS

INSTRUCTIONS FOR DESIGNING AND ORGANIZING GAMES IN TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOLS

Dang Thi Phuong phuongdt@gesd.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The design and organization of games in teaching and learning play a crucial role, especially in teaching History in high schools. The article focuses on clarifying some contents, such as: 1/ The role and meaning of learning games in teaching History; 2/ Some principles of designing and organizing games; 3/ Overview of various games in teaching History; 4/ Illustrating some games in teaching History. The research results are helpful for teachers to build a game system in the teaching process with various forms, such as classroom lessons, checking old lessons, homework, extracurricular lessons… creating interest in learning for students, meeting the needs of learning by playing, playing - learning, and contributing to innovate teaching methods in high schools.
Keywords: 
Instructions for designing and organizing games
game design
game organization
historical games
games in high schools.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phan Ngọc Liên (Chủ biên), (2002), Phương pháp dạ

[4] Đặng Thị Phương, (2013), Thiết kế và tổ chức trò chơi ô chữ trong giảng dạy Lịch sử bằng phần mềm Violet, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt.

[5] Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), (1999), Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Trần Đình Ba, (2009), Chơi ô chữ môn Lịch sử lớp 6, NXB Trẻ.

[7] Lưu Thu Thủy (Chủ biên), (2016), Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5, NXB Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue