Số 86, tháng 11 năm 2012

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 với su nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
1-5
2 Giải quyết vấn để trong môn Toán - xu Rướng nghiên cứu và thực tiễn dạy học
6-9
3 Cơ sở tâm lÍ học và giáo dục học của việc xác định khung năng lực cơ bản cần có ở học sinh phố thông
10-12
4 Tổ chức quá trình đào tạo sự phạm nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
13-15
5 Bước đầu áp dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí quả tảnh dạy học các môn chuyên ngành ở các trường đại học ngoại ngữ
16-19
6 Các cách tiếp cận nghiên cứu thuật ngữ chương trình đào tạo
20-22
7 Tiếp cận kiểm tra, đánh giá năng lực gắn kết toán học với thực tiễn của học sinh
23-25
8 Một số khó khăn của sinh viên khi giải các bài tập giáo dục học
26-28
9 Hiện trạng và định hướng nghiên cứu giáo dục trệ khuyết tật học tập tại Việt Nam
29-33
10 Văn hoá học đường: Quan niệm, vai trò, bản chất và một số yếu tế cơ bản
34-35
11 Công khai và minh bạch thông tin trong quản lí tài chính ở các trường phổ thông công lập hiện nay
36-38
12 Thực trạng hiệu quá tương tác giữa giảng viên Và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
39-43
13 Nhận thức của cha mẹ về tầm quan trọng và biện pháp giáo dục lũ năng sống cho thiếu niên
44-46
14 Những đặc điểm cơ bản của hệ thống tín chỉ
47-49
15 Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền trẻ em vùng dân tộc thiểu số
50-53
16 Hệ thống Ngân hàng tín chỉ học tập của Hàn Quốc công cụ hữu hiệu để thúc đấy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập
54-57