Số 81, tháng 06 năm 2012

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Mấy khía cạnh sinh học, tâm lí, xã hội góp phần xác định cấu trúc hệ thống giáo dục phổ thông
1-3
2 Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam (tiếp theo}
4-6
3 Cải cách sư phạm và chuyển đổi mô hình đào tạo giáo viên
7-9
4 Đưa giáo dục kí năng sống vào các trường sự phạm: nhụ cầu xã hội, mô hình và lộ trình triển khai
10-12
5 Vận dụng đánh giá kết quá học tập vào việc tuyển chọn và xác định các năng lực cốt lõi cần đạt ở học sinh
13-16
6 Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo tiếp cận năng lực thực hiện
17-19
7 Các biện pháp phát triển hệ thống thông tín quản lí giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện
20-22
8 Phân loại sai lầm của học sinh trong dạy học toán
23-25
9 Mô hình tổ chức tham vấn học đường trong các trường phổ thông Việt Nam
28-31
10 Thực trạng và biện pháp nâng cao mức độ sáng tạo của sinh viên trong bài thi học phần
32-34
11 Tăng cường giáo dục nghề cho học sinh phổ thông
35-36
12 Vài nét về thời kì đầu lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
37-39
13 Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI
40-42
14 Giáo dục văn hoá học đường - yếu tố quan trọng rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên
43-44
15 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn Hà Nội
45-48
16 Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các học viện, trường đại học công an nhân dân
49-52
17 Trường Đại học Kinh tế kĩ thuật công nghiệp đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương
53-56
18 Phát triển ngôn ngữ nói.cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học
57-60
19 Tác động của đánh giá PISA tới phát triển chương trình giáo dục phổ thông ở một số nước
61-64